Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc

 

 

Thực hiện Chương trình số 09/CTr-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 tổ chức kiểm tra tại huyện Cao Lộc với nội dung cụ thể sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn.

- Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian, địa điểm:

Từ 8 giờ 00 phút ngày 13/3/2018 (thứ Ba), tại trụ sở UBND huyện Cao Lộc.

3. Nội dung:

Làm việc với UBND huyện Cao Lộc và UBND xã Hồng Phong theo Chương trình số 09/CTr-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- UBND huyện Cao Lộc mời các thành phần liên quan dự làm việc, chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác kiểm tra; chỉ đạo UBND xã Hồng Phong báo cáo về công tác triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018.

- Các thành viên Đoàn chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trân trọng kính mời các đồng chí thuộc thành phần tham dự./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn