Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổ

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 47/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  06 tháng 3 năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 26/01/2018  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW), Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh trong việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cụ thể để các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2021: Giảm tối thiểu bình quân cả tỉnh 10% đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 86) đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm 10% (giảm 2.410) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% (86) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015. Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học);

- Đến năm 2025: Tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả tỉnh 10% (giảm 77) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (giảm 2.169) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; có tối thiểu 20% (giảm 156) đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần, tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 – 2020;

- Đến năm 2030: chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Giảm 10% (giảm 1.952) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền   

a) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc, hoàn thành trong quý I năm 2018.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

          a) Các sở, ban ngành, UBND các huyện thành phố

Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 325-KL/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy[1]; Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; Quyết định số 2533/QĐ-UBND, ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, hoàn thành trong quý I năm 2018.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện thành phố

- Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường mần non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi huyện, địa bàn cụ thể. Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học; thu gọn các điểm trường, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi huyện, mỗi xã. Thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong quý IV năm 2019;

- Tham mưu chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao, hoàn thành trong quý IV năm 2019.

c) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 - Thực hiện sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, giới thiệu việc làm và Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh vào Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn, hoàn thành trong Quý II năm 2018;

- Rà soát, sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng (lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp); đề xuất giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả, hoàn thành trong Quý IV năm 2018;

- Tổ chức lại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh theo hướng hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng, trợ giúp các nhóm đối tượng dựa vào cộng đồng. Nghiên cứu, đề xuất thực hiện sáp nhập 02 đơn vị: Trung tâm Điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với Bệnh viện Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế, hoàn thành trong Quý II năm 2018.

d)  Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất thực hiện sáp nhập 02 đơn vị: Trung tâm Điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với Bệnh viện Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế.

 - Tham mưu điều chỉnh, sắp xếp lại các bệnh viện bảo đảm thuận lợi cho người dân được cung cấp các dịch vụ y tế; thực hiện thống nhất mô hình mỗi huyện, thành phố chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có). Nghiên cứu sắp xếp lại các trạm y tế xã theo hướng nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã, hoàn thành trong quý I năm 2020.  

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sắp xếp lại, giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp. Hợp nhất Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) cấp huyện. Sáp nhập các cơ quan tương ứng ở cấp tỉnh, đưa chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan này về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoàn thành trong quý II năm 2018.

e) Sở Tài chính

Tham mưu chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện thành công ty cổ phần ( trừ các bệnh viện và trường học), nhất là các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác, hoàn thành trong quý I năm 2019.

3. Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố

- Hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, trong đó xác định chỉ tiêu giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nàh nước từng năm, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao của năm 2015; đến năm 2025 giảm 10% so với năm 2021; đến năm 2030 giảm 10% so với năm 2025;

 - Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm theo quy định hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ;

- Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỉ lệ ít nhất 65%, thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong quý IV năm 2019;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ viên chức;

-  Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong quý IV năm 2019;

- Thực hiện nghiêm quy định về số lượng lãnh đạo cấp phó. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất;

- Thực hiện đào tạo lại hoặc giải quyết chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

b) Sở Nội vụ 

- Xây dựng Đề án tinh giản biên chế của tỉnh, trong đó xác định chỉ tiêu giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước từng năm, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao của năm 2015; đến năm 2025 giảm 10% so với năm 2021; đến năm 2030 giảm 10% so với năm 2025;

- Tham mưu thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hằng năm, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao của năm 2015; đến năm 2025 giảm 10% so với năm 2021; đến năm 2030 giảm 10% so với năm 2025;

- Xây dựng chính sách thu hút đội ngũ viên chức có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố

- Xây dựng đề án thực hiện chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm, hoạch toán như doanh nghiệp, kiên quyết chuyển sang cơ chế tự đảm bảo hoàn toàn về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao;

- Đề xuất chuyển một số dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

- Khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ.

b) Sở Tài chính  

- Tham mưu ban hành chính sách của tỉnh về khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, hoàn thành trong quý I năm 2019.

5. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố có trách nhiệm:

- Thực hiện, chỉ đạo việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế, hoàn thành trong quý IV năm 2018;

- Chỉ đạo người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị; ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng  bộ phận, từng cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; hoàn thiện chế độ kế toán, thực hiện kiểm toán, giám sát tài chính, bảo đảm công khai minh bạch hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

 6. Hoàn thiện cơ chế tài chính

Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện các quy định của Trung ương trong việc đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám, chữa các bệnh phong, lao, tâm thần; nghiên cứu khoa học cơ bản; văn hoá, nghệ thuật dân gian truyền thống, đào tạo huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao; bảo trợ xã hội và chăm sóc người có công,...) và đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người;

- Thực hiện cơ chế giao vốn, tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ khác nhau về tài chính;

- Bảo đảm nguồn kinh phí để giải quyết chính sách đối với những người dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tinh giản biên chế.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

a) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố   

- Lấy kết quả thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế hằng năm là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại kết quả công tác của người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính các cấp trong quản lý ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực sự nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tránh chồng chéo, lãng phí;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Sở Nội vụ

Xây dựng quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong quản lý, điều hành đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, hoàn thành trong quý II năm 2019.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ trước ngày 30/11 hằng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, hàng năm tổng hợp tiến độ triển khai, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12 ./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Ngọc Thưởng[1] Kết luận số 325-KL/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án tính giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Đề án tỉnh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn