Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  42/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  28 tháng 02 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

 nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2018

 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 53-NQ/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG, MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Mục tiêu chung

Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao gia trị giá tăng và phát triển bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Năm 2018 xây dựng 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 02 xã chuyển từ năm 2017 sang), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 48 xã, bình quân 01 xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 9,5-10 tiêu chí, toàn tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí cụ thể như sau:

- Số xã đạt 19 tiêu chí có 48/207 xã, chiếm 23,2%;

- Số xã đạt 15-18 tiêu chí có 02/207 xã, chiếm 1%;

- Số xã đạt 10-14 tiêu chí có 29/207 xã, chiếm 14%;

- Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí có 128/207 xã, chiếm 61,8%;

Đối với 05 xã điểm đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt bình quân 13 tiêu chí/xã; 20 xã biên giới phấn đấu đạt bình quân 9,35 tiêu chí/xã. Ngoài ra, mỗi huyện lựa chọn thêm 01 xã đặc biệt khó khăn để chỉ đạo phấn đấu đến hết năm 2020 đạt từ 10 tiêu chí trở lên, trong đó các tiêu chí cần phải đạt là: Tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 11 về hộ nghèo; tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo; tiêu chí số 15 về y tế; tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo chỉ đạo tại Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 28/2/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Năm 2018, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh khảo sát, lựa chọn từ 01- 02 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới để chỉ đạo điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo mỗi xã xây dựng thành công ít nhất từ 1-2 "khu dân cư kiểu mẫu".

2. Chỉ tiêu cụ thể:

- Tiêu chí số 1 về Quy hoạch: Tiếp tục chỉ đạo các xã thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã theo Bộ tiêu chí mới và hướng dẫn của Bộ Xây dựng; điều chỉnh bổ sung các quy hoạch sản xuất trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.

- Tiêu chí số 2 về Giao thông: Năm 2018, thực hiện xây dựng được 400km đường GTNT các loại, nâng tỷ lệ cứng hóa đường đến trung tâm xã trên địa bàn toàn tỉnh lên đạt 77%. Năm 2018, phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số xã đạt tiêu chí lên 58/207 xã đạt chuẩn về tiêu chí giao thông, chiếm tỷ lệ 28%.

- Tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi: Tập trung ưu tiên đầu tư sửa chữa, nâng cấp, kiên cố hóa, xây mới khoảng 60km kênh mương, 80 công trình thủy lợi các loại; đảm bảo diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đạt 33.500 ha. Năm 2018 phấn đấu có thêm 19 xã đạt chuẩn tiêu chí; nâng tổng số xã đạt chuẩn về tiêu chí Thủy lợi toàn tỉnh lên 151/207 chiếm tỷ lệ 72,9%.

 

- Tiêu chí số 4 về Điện: Tiếp tục hoàn thiện và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống của người dân khu vực nông thôn. Năm 2018, phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn tiêu chí điện, nâng tổng số xã đạt chuẩn về tiêu chí lên 115/207 xã, chiếm tỷ lệ 55,6%.

- Tiêu chí số 5 về trường học: Thực hiện có hiệu quả Đề án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia cho trường học thuộc các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Năm 2018, thực hiện công nhận mới 15 trường đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn tiêu chí (trong đó có 12 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và 3 xã điểm đặc biệt khó khăn), nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí lên 54/207 xã, chiếm tỷ lệ 26,1%.

- Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa: Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống Trung tâm văn hóa - thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản. Năm 2018, phấn đấu hoàn thành 11 xã đạt chuẩn về cơ sở vật chất văn hóa, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí lên 52/207 xã, chiếm tỷ lệ 25,1%.

- Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Từng bước hoàn thiện hệ thống chợ và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy hoạch, phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân. Năm 2018, phấn đấu toàn tỉnh có 168/207 xã đạt chuẩn tiêu chí, chiếm tỷ lệ 81,2%.

- Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; thực hiện đầu tư hoàn thành tiêu chí Thông tin và Truyền thông tại 10 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 và các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2014 - 2016, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí là 61/207 xã chiếm tỷ lệ 29,5%.

- Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư: Năm 2018 phấn đấu toàn tỉnh có thêm 21 xã đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí toàn tỉnh lên 106/207 xã, chiếm  tỷ lệ 51,2%.

- Tiêu chí số 10 về thu nhập: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn phù hợp; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng phát triển cây, con thế mạnh, chủ lực gắn với thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phấn đấu năm 2018, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 24 triệu đồng/người; toàn tỉnh có thêm 4 xã đạt chuẩn về tiêu chí thu nhập, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí toàn tỉnh lên 58/207 xã, chiếm  tỷ lệ 28%.

- Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo: Năm 2018, toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên (riêng huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%); có thêm 9 xã đạt chuẩn về tiêu chí hộ nghèo, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí toàn tỉnh lên 64/207 xã, chiếm tỷ lệ 30,9%.

- Tiêu chí số 12 về Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Tiếp tục quan tâm công tác tư vấn học nghề và việc làm; phát triển chương trình đào tạo; xây dựng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả cho lao động nông thôn. Phấn đấu năm 2018, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động nông thôn; dạy nghề cho 5.000 người là lao động nông thôn. Duy trì tốt 207/207 xã đạt chuẩn tiêu chí.

- Tiêu chí số 13 về Hình thức tổ chức sản xuất: Tiếp tục củng cố và nâng cao hoạt động của Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Năm 2018 thực hiện hoàn thành 27 xã đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số xã đạt tiêu chí trên địa bàn tỉnh lên 90/207 xã, chiếm tỷ lệ 43,5%;

- Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo khu vực nông thôn lên 47,5%. Phấn đấu năm 2018 có thêm 14 xã đạt chuẩn về tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí toàn tỉnh lên 187/207 xã, chiếm tỷ lệ 90,3%.

- Tiêu chí số 15 về Y tế: Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; từng bước thực hiện đáp ứng yêu cầu của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Năm 2018, phấn đấu có 26 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, nâng tổng số toàn tỉnh đạt tiêu chí lên 107/207 xã đạt tỷ lệ 51,7%.

- Tiêu chí số 16 về Văn hóa: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân khu vực nông thôn; tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2018, phấn đấu có thêm có 26 xã đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số xã đạt tiêu chí văn hóa toàn tỉnh là 90/207, chiểm tỷ lệ 43,5%.

- Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; nâng cao nhận thức của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu năm 2018 có thêm 15 xã đạt chuẩn về tiêu chí, nâng tổng số xã đạt tiêu chí toàn tỉnh lên là 53/207 xã, chiếm tỷ lệ là 25,6%.

- Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Thực hiện bồi dưỡng cho 2.079 lượt cán bộ, công chức cấp xã để từng bước đạt chuẩn đội ngũ cán bộ xã theo quy định; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; năm 2018 hoàn thành thêm 15 xã đạt tiêu chí, nâng tổng số xã đạt tiêu chí toàn tỉnh là 55/207 xã, chiếm tỷ lệ 26,6%.

- Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh: Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân. Năm 2018 phấn đấu có thêm 23 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt tiêu chí toàn tỉnh lên là 186/207 xã chiếm tỷ lệ 90%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh theo hướng tập trung vào nội dung kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các điển hình xây dựng nông thôn mới; chuyển mạnh nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo các nội dung cụ thể của Chương trình cho Ban chỉ đạo cấp huyện và cơ sở chủ động triển khai thực hiện; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người dân và cộng đồng dân cư để thực sự người dân là chủ thể trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan giúp việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm đáp ứng được yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là vai trò, điều phối của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới các cấp trong thực hiện nhiệm vụ điều hòa, phối hợp các hoạt động về xây dựng nông thôn mới từ cấp tỉnh đến cơ sở; kết nối hoạt động kiểm tra, hướng dẫn của các thành viên Ban chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác. Thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách địa bàn, phụ trách các xã điểm, các xã đặc biệt khó khăn theo tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh.

 2. Công tác tuyên truyền

Tiếp tục thực hiện đổi mới và đa dạng hóa công tác tuyên truyền vận động theo hướng thiết thực, cụ thể tập trung vào những nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, phong tục lạc hậu, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn; nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội cao trong triển khai thực hiện Chương trình.

Các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cương tuyên truyền sâu rộng về các chue trương, chính sách của Đảng và nhà nước, của tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và giai đoạn 2016-2020; thường xuyên cập nhật, thông tin đầy đủ về hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường các đoàn tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới giữa các xã trên địa bàn tỉnh và tham quan, học tập tại các địa phương điển hình trong nước và ngoài nước về xây dựng nông thôn mới.

3. Công tác đào tạo, tập huấn

Tiếp tục thực hiện đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp theo Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tập trung vào các chuyên đề phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, đi sâu vào các nội dung như: Bồi dưỡng kiến thức về công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; kỹ năng xây dựng kế hoạch; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn; kỹ năng tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực; phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới; quy trình thủ tục lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục, tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu để nâng cao năng lực quản lý cho Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các xã và các Ban Phát triển thôn về kiến thức quản lý đầu tư xây dựng; quy trình thủ tục đấu thầu; giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

4. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Tập trung huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các huyện, thành phố chủ động ưu tiên phân bổ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn để thực hiện hỗ trợ Chương trình, trong đó ưu tiên đầu tư cho 12 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và 05 xã điểm đặc biệt khó khăn, nhóm xã dưới 5 tiêu chí và 20 xã biên giới theo Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị. Đối với các nhóm xã còn lại tiếp tục quan tâm ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cư như thuỷ lợi, giao thông và các công trình phúc lợi xã hội; các công trình dễ làm, ít tốn kém, có thể huy động được sức dân và nguồn lực xã hội khác; việc thực hiện các công trình hạ tầng nông thôn mới cần phải được người dân chủ động tham gia bàn bạc, quyết định và tự nguyện đóng góp; khuyến khích thực hiện giao công trình phù hợp cho người dân và cộng đồng dân cư trực tiếp thi công, đảm bảo công khai, minh bạch; việc huy động, đóng góp của người dân phải được thực hiện trên cơ sở thực sự tự nguyện, bàn bạc dân chủ không gượng ép, quá sức dân.

 Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác sử dụng ác công trình đã và được đầu tư xây dựng, chí trọng ưu tiên giao cho cộng đồng dân cư  quản lý, giám sát và khai thác khai thác sử dụng đồng thời duy trì chế độ duy tu bảo dưỡng để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.

5. Phát triển sản xuất và đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất

Các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo các xã chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện các dự án thành phần về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân một cách hiệu quả và bền vững; mỗi huyện, mỗi xã cần phải xác định được những sản phẩm, ngành nghề chủ lực, thế mạnh của mình, từ đó có giải pháp và lộ trình cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả gắn với hình thức tổ chức sản xuất phù hợp góp phần tạo sự chuyển biến trong tư duy và cách thức tổ chức sản xuất của người dân khu vực nông thôn; khuyến khích hình thành, nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất hình thành chuỗi giá trị phù hợp.

Năm 2018, tiếp tục sử dụng nguồn vốn sự nghiệp xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển các ngành, nghề truyền thống, đặc sản và đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng xây dựng một số mô hình phát triển cây, con chủ lực, thế mạnh của địa phương theo quan điểm ưu tiên hỗ trợ  trực tiếp các tổ chức sản xuất cụ thể (Hợp tác xã, doanh nghiệp, trang trại...) hoặc một số mô hình sản xuất tốt, đang thực hiện có hiệu quả để mở rộng quy mô để dần hình thành mô hình kiểu mẫu về cách thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. Đối với nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ các huyện, thành phố, Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố chủ động lựa chọn mô hình phù hợp theo định hướng chỉ đạo của tỉnh để thực hiện phân bổ nguồn vốn phù hợp với điều kiện thực tế của huyện theo hướng tập trung, không thực hiện hỗ trợ dàn trải, cào bằng; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiêu quả các mô hình phát triển sản xuất tổng thể đã được UBND tỉnh phê duyệt (Dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, dự án phát triển đàn lợn nái sinh sản tại huyện Bình Gia); đối với 36 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, chú trong xây dựng các mô hình kiểu mẫu về phát triển sản xuất góp phần làm chuyển biến nhận thức và ý thức của người nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện lồng ghép các Chương trình việc làm và dạy nghề, giảm nghèo bền vững để sớm hoàn thành các tiêu chí về kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất; tăng cường công tác dịch vụ nông nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, thu hút các doanh nghiệp đầu tư về khu vực nông thôn để liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; triển khai xây dựng đề án " Mỗi xã một sản phẩn" phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

6. Xây dựng mô hình mẫu

Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo mỗi xã lựa chọn từ 1-2 thôn tiêu biểu để xây dựng mô hình "khu dân cư kiểu mẫu" nhằm hình thành các khu dân cư nổi bật về cảnh quan đường làng, ngõ xóm "sáng - xanh - sạch - đẹp" nhằm tạo ra diện mạo mới rõ nét trong các khu dân cư về kinh tế, cảnh quan, môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh, trồng đường hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường trong khu dân cư được duy trì sạch sẽ từ nhà ra ngõ. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo duy trì hoàn thiện, nâng cao chất lượng các "khu dân cư dân cư kiểu mẫu" đã được tỉnh hỗ trợ thực hiện để làm mẫu hình trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phương pháp, cách làm trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Văn bản số 1345/BNN-VPĐP ngày 28/2/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 theo hướng tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế nông thôn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

7. Văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm

Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thể thao, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân khu vực nông thôn; nghiên cứu, nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng địa phương, dân tộc, quan tân xây dựng các mô hình tự quản trong quản lý khai thác các thiết chế văn hoá ở cơ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa dân tộc, từng bước thay đổi nhận thức, cách sống, nề nếp ăn, ở văn minh, lịch sự. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 Thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch 3 an toàn”;  khuyến khích xây dựng mô hình tổ, nhóm dân cư tự quản làm vệ sinh môi trường tại thôn, bản nhằm khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường sống tại khu vực nông thôn; tuyên truyên, vận động nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tốt các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

8. Giáo dục, y tế, thông tin truyền thông

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh các công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tăng nhanh lực lượng lao động qua đào tạo; thực hiện đầu tư xây dựng chuẩn quốc gia theo đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia cho các trường học thuộc các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ xã; từng bước đầu tư nâng cấp và xây mới các trạm y tế xã đạt chuẩn.

Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh cấp xã cho 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2016 và 12 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018; nâng cao chất lượng hoạt động của công tác thông tin truyền thông từng bước đáp ứng được yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

9. Xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; từng bước đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xã đạt chuẩn theo quy định.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là các xã biên giới đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia; Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở khu vực nông thôn. Chủ động nắm bắt và dự báo tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn không để xảy ra các vụ việc kéo dài, hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội và tệ nạn xã hội; nâng cao tính tự quản, tự bảo vệ của cộng đồng dân cư.

III. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Tổng nhu cầu các nguồn vốn để thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2018 là 2.526 tỷ đồng, trong đó:

1. Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình: 437,1 tỷ dồng chiếm 17,3%.

- Vốn ngân sách Trung ương: 273,8 tỷ đồng chiếm 10,8%.

- Vốn ngân sách địa phương: 163,3 tỷ đồng, chiếm 6,5%.

2. Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác: 229,3 tỷ đồng, chiếm 9,1%.

3. Vốn huy động từ doanh nghiệp, HTX và các tổ chức kinh tế: 35 tỷ đồng, chiếm 1,4%.

4. Vốn tín dụng: 1.700 tỷ đồng chiếm 67,3%.

5. Huy động đóng góp của cộng đồng dân cư (tiền mặt, hiến đất, ngày công lao động quy ra tiền...): 120 tỷ đồng, chiếm 4,7%.

6. Huy động khác: 5 tỷ đồng, chiếm 0,2%.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp các  sở, ngành tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và hướng dẫn tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gắn với việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả. Thực hiện các nội dung nhiệm vụ khác khi được phân công.

2. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh

 Có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu toàn diện các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới cho Ban Chỉ đạo tỉnh để tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả; có nhiệm vụ kết nối, xâu chuỗi các hoạt động về xây dựng nông thôn mới từ cấp tỉnh đến cơ sở; kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để kiến nghị với tỉnh; kết nối hoạt động kiểm tra, hướng dẫn của các Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; chuẩn bị các nội dung Chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo tỉnh theo yêu cầu.Trực tiếp thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Chủ động phối hợp với Các Sở, Ban, ngành, xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách theo dõi địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện Chương trình; chủ động đề xuất xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn nông thôn để bao đảm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện cơ chế lồng ghép các nguồn lực thực hiện Chương trình.

Tham mưu, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách quản lý thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; rà soát và hướng dẫn bổ sung cơ chế, chính sách còn thiếu hoặc chưa phù hợp.

4. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng hợp kinh phí chi sự nghiệp để đảm bảo hoạt động của Chương trình.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan cân đối, bố trí vốn cho Chương trình trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ trì hướng dẫn về cơ chế tài chính, thanh quyết toán các nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình.

5. Các Sở, ban, ngành trực tiếp phụ trách các tiêu chí

Chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nội dung tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành quản lý; hướng dẫn cơ sở thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo lĩnh vực được phân công.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra cơ sở, địa bàn được phân công phụ trách; chủ động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ, nội dung thành phần được phân công chủ trì; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện gửi Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh; hàng năm gửi báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí phụ trách gửi Văn phòng điều phối tỉnh tổng hợp theo yêu cầu.

Tham mưu, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách quản lý thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo chức năng nhiệm vụ được giao.

6. Các cơ quan tham gia thực hiện Chương trình

Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo; Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, thông tin đầy đủ về hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tham gia vào thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”  gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi...

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo tổ chức triển khai  thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện; rà soát và điều phối kế hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn để phù hợp; tập trung ưu tiên các nguồn lực để thực hiện Chương trình một cách đồng bộ và hiệu quả.

Quy hoạch và thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng liên kết chuỗi giá trị phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Quan tâm ưu tiên nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ thực hiện bổ sung, hoàn thiện, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu" bảo đảm theo kế hoạch đã đề ra.

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện và thẩm định các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn theo kế hoạch; chỉ đạo và phân công các phòng, ban cấp huyện trực tiếp hỗ trợ các xã triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực được phân công phụ trách; thực hiện chế độ giao ban giữa Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện với các xã xây dựng nông thôn mới định kỳ theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn để chủ động xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân cấp xã

Chủ động xác định các nội dung, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 để xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí phấn đầu hoàn thành theo kế hoạch đề ra; Đối với các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2018, các xã điểm đặc biệt khó khăn, các xã biên giới và nhóm xã dưới 5 tiêu chí phải chủ động xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để thực hiện tiêu chí bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Phân công phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý và Ban phát triển các thôn để chỉ đạo thực hiện Chương trình với phương châm "Lấy thôn địa bàn, người dân là chủ thể" nhất là các tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân và cộng đồng dân cư; thực hiện chế độ giao ban hằng tuần, tháng, quý để kịp thời nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiên.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện chương trình; huy động các nguồn lực đóng góp, tham gia trực tiếp của người dân, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Căn cứ các nội dung kế hoạch, các Sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo chức năng nhiệm vụ được phân công./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn