Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/KH-UBND

  Lạng Sơn, ngày  28 tháng   02  năm 2018

     

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018

          Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2018 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho UBND tỉnh thực hiện.

Làm cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc triển khai thực hiện kế hoạch này phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

II. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU CỤ THỂ

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể tại phụ lục kèm theo kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan được phân công chủ trì chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu thuộc phạm vi, trách nhiệm được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời hạn quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc hoặc những nội dung vượt thẩm quyền.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch này; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch đề ra; định kỳ 6 tháng và cả năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tổ chức triển khai thực hiện./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn