Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Phối hợp tổ chức Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:  38/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày  27 tháng  02  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

giai đoạn 2018 - 2020

 

 

Thực hiện Công văn số 1223/CV-ĐCT-DTTG ngày 05/02/2018 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Kế hoạch số 499/KHPH-HLHPN-BTLBP  ngày 08/02/2018 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về phối hợp tổ chức Lễ phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 (Sau đây gọi tắt là Lễ phát động), UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ ra quân, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Huy động sự tham gia của các cấp, các các ngành cùng với các cấp Hội Phụ nữ chung tay hướng về các xã biên giới đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, góp phần vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội từ nay đến năm 2020.  

2. Lễ phát động được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong các cấp, các ngành và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp xã hội.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

            1. Lễ phát động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập

          1.1. Chương trình

          - Văn nghệ chào mừng;

          - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

          - Phát động Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 của Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam;

          - Xem phóng sự “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương";

          - Phát biểu của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          - Phát biểu của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 01 xã thuộc huyện Đình Lập;

          - Cam kết của các đơn vị giúp đỡ 90 xã biên giới đặc biệt khó khăn (hình ảnh);

          - Kết thúc Lễ phát động;

          - Hoạt động thăm, tặng quà và trồng cây lưu niệm của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.

          1.2. Thời gian, địa điểm

Từ 09h00’ đến 11h30’ ngày 07/3/2018, tại Sân vận động thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.

          1.3. Thành phần

          a) Đại biểu Trung ương, các tỉnh, thành phố 150 người, cụ thể:

          - Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          - Đại biểu các bộ, ngành: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

- Đại biểu các tỉnh, thành phố: Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng.

- Đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các doanh nghiệp, cơ quan thông tấn, báo chí ...

          b) Đại biểu tỉnh Lạng Sơn 75 người, cụ thể:

          - Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

          - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh;

          - Lãnh đạo UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bộ đội Biên phòng 05 huyện biên giới.

          c) Huyện Đình Lập 40 người, cụ thể:

          - Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện và các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể liên quan;

          - Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Xa;

          - Huy động 700 đến 800 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, hội viên phụ nữ, nhân dân, học sinh trên địa bàn huyện.

          2. Tổ chức các hoạt động tại xã Bắc Xa

          2.1. Chương trình

          * Tại UBND xã Bắc Xa

          -  Khởi công công trình xây dựng nông thôn mới tại xã Bắc Xa, huyện Đình Lập (công trình phụ trợ Nhà văn hóa của 14 thôn);

          - Tặng quà cho các hộ gia đình nghèo trong xã (139 suất);

          - Thăm, tặng quà cán bộ, hội viên phụ nữ xã Bắc Xa.

          * Tại Đồn Biên phòng Bắc Xa

          - Thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bắc Xa;

          - Hỗ trợ xây dựng phòng hạnh phúc cho Đồn Biên phòng Bắc Xa.

          2.2. Thời gian, địa điểm

Từ 14h00’ đến 20h00’ ngày 07/3/2018, tại xã Bắc Xa và Đồn Biên phòng Bắc Xa, huyện Đình Lập.

          2.3. Thành phần

          - Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị doanh nghiệp, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

          - Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

          - Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

          - Lãnh đạo huyện Đình Lập, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đình Lập, Đồn Biên phòng Bắc Xa;

          - Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Bắc Xa;

          - Đại diện các thôn, các hộ gia đình được nhận hỗ trợ.

          III. KINH PHÍ

            1. Ngoài phần kinh phí các cơ quan Trung ương hỗ trợ, phần kinh phí còn lại do ngân sách tỉnh đảm nhiệm. Sở Tài chính cân đối, tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện Kế hoạch.

          2. Các cơ quan dự toán kinh phí, gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND huyện Đình Lập theo nhiệm vụ phân công xây, dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch này.

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức, ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động; phát hành giấy mời đại biểu của tỉnh dự Lễ phát động;

- Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình đón tiếp đồng chí Phó Chủ tịch nước;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đình Lập lựa chọn cây để đồng chí Phó Chủ tịch nước và một số đại biểu trồng lưu niệm tại Trường Mầm non thị trấn Đình Lập.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức, ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ ra quân; bám sát Kế hoạch của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Đình Lập và các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ phát động theo yêu cầu;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình đón tiếp đại biểu bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; trang trí khánh tiết;

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Chương trình đón tiếp đồng chí Phó Chủ tịch nước (khẩn trương cung cấp lịch trình chuyến công tác của đồng chí Phó Chủ tịch nước);

- Chủ trì tham mưu ban hành giấy mời đại biểu của tỉnh dự Lễ phát động;

- Đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động;

- Chuẩn bị bài hưởng ứng của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, lựa chọn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 01 xã đại diện phụ nữ đọc bài hưởng ứng tại Lễ phát động;

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đình Lập hỗ trợ xã Bắc Xa chuẩn bị nội dung các hoạt động tại xã;

- Cung cấp nội dung tuyên truyền về Lễ phát động cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND huyện Đình Lập chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động theo Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Đình Lập chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ phát động (30 phút);

- Phối hợp đón tiếp đại biểu Trung ương và các tỉnh, thành phố; bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động tại xã Bắc Xa và Đồn Biên phòng Bắc Xa;

- Huy động lực lượng tham dự Lễ phát động; chỉ đạo Đồn Biên phòng Bắc Xa chuẩn bị các điều kiện đón tiếp Đoàn công tác của Trung ương và của Tỉnh đến thăm và làm việc tại xã Bắc Xa và Đồn Biên phòng Bắc Xa.

4. Công an tỉnh

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn giao thông, đón dẫn Đoàn đồng chí Phó Chủ tịch nước và các hoạt động tại Lễ phát động;

- Chủ trì, phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an toàn an ninh, an toàn giao thông cho các Đoàn đại biểu tham dự Lễ phát động.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp, thiết kế lặp đặt màn hình Led và hệ thống trang âm tại Lễ ra quân; hỗ trợ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Đình Lập xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ ra quân;

- Chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền Lễ ra quân trên các màn hình Led tại các trục đường dẫn vào thành phố Lạng Sơn và huyện Đình Lập.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

- Phối hợp tuyên truyền Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 và Lễ phát động;

- Phối hợp xây dựng phim tư liệu, clip tuyên truyền các hoạt động tại Lễ ra quân.

7. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan bảo đảm đường truyền viễn thông tại Lễ phát động;

- Phối hợp tuyên truyền Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 và Lễ ra quân trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cụm thông tin đối ngoại của tỉnh;

- Phối hợp lắp đặt, vận hành màn hình Led tại Lễ phát động.

9. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập

- Chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện biên giới và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ phát động và các hoạt động sau Lễ phát động bảo đảm theo Kế hoạch này;

- Phối hợp đón tiếp đại biểu Trung ương và các tỉnh, thành phố; bố trí ăn trưa cho các đại biểu;

- Chỉ đạo, phân công các phòng, ban, đơn vị, UBND xã Bắc Xa chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Lễ phát động tại huyện (chuẩn bị phương án phòng trời mưa) và các hoạt động sau Lễ phát động.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện của đơn vị; phối hợp triển khai hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn