Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  26 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

         

          Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động số 74/CTr-TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinhh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đẩy mạnh huy động các nguồn lực từ Nhà nước và toàn xã hội để tập trung đầu tư; tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên tự nhiên và xã hội để phát triển du lịch nhanh và bền vững.

2. Yêu cầu

Nghiên cứu, hình thành, phát triển và khai thác các loại hình và sản phẩm du lịch đặc thù, bảo đảm sự độc đáo và có giá trị cao theo hướng là sản phẩm du lịch cảnh quan - nghỉ dưỡng, sinh thái; văn hóa - tâm linh - về nguồn; biên giới... gắn với phát huy giá trị văn hóa bản địa và bảo vệ môi trường.

Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm nguồn lực để thực hiện, tạo đột phá theo hướng phát triển nhanh và bền vững, tránh đầu tư dàn trải, manh mún, nhỏ lẻ...; chú trọng khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, ngoài nước, phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế và của cộng đồng, xã hội để đầu tư phát triển du lịch.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động trong việc phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường dựa trên lợi thế của tỉnh. Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao, chuyên nghiệp, độc đáo, giàu bản sắc văn hóa; từng bước làm giàu và phong phú thêm tài nguyên tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên và môi trường; bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Lạng Sơn trở thành điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách.

Tạo bước đột phá về phát triển sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch, định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững; tăng cường huy động xã hội hóa; xác định vai trò đầu tư của doanh nghiệp, Nhân dân trong phát triển sản phẩm du lịch là chủ đạo; thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Về đầu tư: Phấn đấu đến năm 2020 tập trung đầu tư và hình thành một số khu vực động lực phát triển du lịch tại Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, từng bước đầu tư Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Bắc Sơn, khu vực cửa khẩu, thành phố Lạng Sơn, huyện Chi Lăng, huyện Bắc Sơn gắn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, nổi bật là du lịch biên giới, du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, du lịch cảnh quan, nghỉ dưỡng…

- Về khách du lịch: Đẩy mạnh các giải pháp thu hút khách du lịch, phấn đấu đến năm 2020 đón 3,7 triệu lượt khách, trong đó có trên 1,3 triệu lượt khách lưu trú (125 nghìn lượt khách quốc tế và 1,2 triệu lượt khách nội địa); đến năm 2030 đón 6 triệu lượt khách, trong đó có trên 2,6 triệu lượt khách lưu trú (235 nghìn lượt khách quốc tế và 2,4 triệu lượt khách nội địa). Ngày lưu trú trung bình đạt từ 1,2 đến 02 ngày đối với khách du lịch quốc tế; 1,8 - 2,5 ngày đối với khách du lịch nội địa.

- Về thu nhập từ du lịch: Phấn đấu năm 2020, tổng doanh thu từ du lịch đạt 132,6 triệu USD, đóng góp khoảng 6,8% GRDP của tỉnh, chiếm 28% tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ; tạo việc làm cho 14.000 lao động, trong đó có 5.700 lao động trực tiếp, trên 70% số lao động được đào tạo các kỹ năng nghề. Đến năm 2030 doanh thu du lịch đạt 381 triệu USD, đóng góp khoảng 10% GRDP của tỉnh, tạo việc làm cho 18.000 lao động (trong đó có 7.300 lao động trực tiếp).

- Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: Phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; tăng cường đầu tư, xây dựng các khu, tuyến, điểm du lịch; nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở lưu trú bảo đảm đến năm 2020 có khoảng 5.700 phòng, trong đó 1.200 phòng đủ tiêu chuẩn xếp hạng sao; đến năm 2030 có khoảng 7.300 phòng với 2.000 phòng đủ tiêu chuẩn xếp hạng sao.

- Thu hút vốn đầu tư đến năm 2020 khoảng 302 triệu USD, đến năm 2030 khoảng 566 triệu USD để phát triển du lịch.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đổi mới nhận thức, tư duy; tăng cường xúc tiến, quảng bá, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển du lịch

-  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập để các cấp, các ngành và Nhân dân  xác định rõ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững và phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, đóng góp lớn vào GRDP của tỉnh, tạo nhiều việc làm và sự tham gia của cộng đồng; có quan hệ chặt chẽ với thành phần kinh tế khác, tác động tích cực đến đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của người dân theo hướng tiến bộ; từng bước củng cố và tạo dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch theo quy định của Luật Du lịch năm 2017 bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, sáng tạo, có mục tiêu rõ ràng như: Xây dựng thương hiệu du lịch Lạng Sơn và hệ thống nhận diện thương hiệu; nghiên cứu thị trường du lịch, xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch; vận động, tìm kiếm cơ hội, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch...

- Nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan xúc tiến đầu tư, thông tin xúc tiến, quảng bá du lịch; ưu tiên nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội cho công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

- Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch.

2. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển du lịch. Ưu tiên bố trí vốn và có cơ chế tài chính cho công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư nguồn nhân lực, nghiên cứu thị trường, xúc tiến quảng bá du lịch. Xây dựng phương án chuyển dần cơ chế thu phí thăm quan sang cơ chế giá dịch vụ; điều chỉnh giá điện, nước cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện, nước sử dụng cho các cơ sở sản xuất trong tỉnh.

- Khuyến khích và hướng dẫn các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp.

- Có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư tham gia kinh doanh du lịch và hưởng lợi từ du lịch.

          - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép hoạt động lữ hành, công nhận loại, hạng các cơ sở lưu trú, cấp thẻ hướng dẫn viên, hỗ trợ hướng dẫn và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh cho khách du lịch nước ngoài đến Lạng Sơn.

3. Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, nhất là các sản phẩm du lịch độc đáo, có giá trị kinh tế cao, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh

- Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tại các địa bàn trọng điểm và các tuyến đường đến các khu du lịch, các tuyến đường kết nối các điểm, khu du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

- Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, các khách sạn có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên; hình thành khu mua sắm, chợ đêm, phố đi bộ, nhà hàng ăn uống đạt chuẩn, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để phục vụ khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách du lịch.

          - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch; xây dựng các chương trình, đề án về lĩnh vực tại các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch để thúc đẩy phát triển du lịch; triển khai cụ thể các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch đã được phê duyệt làm cơ sở xúc tiến đầu tư sản phẩm du lịch và quảng bá thu hút du khách.

- Lập danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi vốn đầu tư du lịch ngoài ngân sách giai đoạn 2018 - 2020, trong đó tập trung kêu gọi các dự án đầu tư sản phẩm du lịch cao cấp (du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch mua sắm, văn hóa - lịch sử - tâm linh, danh lam thắng cảnh, du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí, thể thao…). Ưu tiên hỗ trợ đầu tư tại Khu Du lịch Mẫu Sơn, các điểm du lịch tại thành phố Lạng Sơn (Công viên Trung tâm Thành phố), các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống để làm điểm nhấn thu hút du khách và kích thích đầu tư phát triển các khu vực khác.

- Đối với các di tích đã được công nhận di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh, theo phân cấp quản lý tiến hành lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc ranh giới, lập quy hoạch chi tiết phân khu chức năng, đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống điện, nước, trồng cây xanh, nhà vệ sinh tiêu chuẩn, thí điểm đầu tư hệ thống wifi công cộng, bãi đỗ xe để kêu gọi thu hút đầu tư các dịch vụ tại các khu di tích, danh thắng.

- Hoàn thiện và triển khai đề án phát triển sản phẩm du lịch như: Du lịch  văn hóa tâm linh từ nay đến 2025 gắn với các điểm du lịch có tiềm năng (Đền Bắc Lệ - Hữu Lũng; đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ, động Nhị - Tam Thanh, Thành Nhà Mạc, núi Tô Thị; Đền Mẫu - Đồng Đăng, khu Linh địa cổ - Mẫu Sơn…); du lịch cửa khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma; du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng,... Kết hợp đầu tư xây dựng điểm du lịch văn hóa tại các khu di tích, khu, điểm du lịch gắn với hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian như: Hát sli, hát lượn, hát then, hát páo dung, hát sắng cọ, hát chầu văn… Tiếp tục quảng bá và đầu tư khai thác có hiệu quả các tuyến du lịch và các điểm du lịch địa phương đã được công nhận.

- Đầu tư và hỗ trợ đầu tư các điểm tham quan du lịch làng nghề và các phòng trưng bày gắn với khu, điểm du lịch; khuyến khích sản xuất những mặt hàng lưu niệm, đặc sản của địa phương có thương hiệu, tiện lợi trong việc giới thiệu và mua sắm của khách du lịch. Hỗ trợ tổ chức thí điểm một số loại hình du lịch cảnh quan có thế mạnh của địa phương; lựa chọn một số địa điểm để trồng cây hoa Đào, các loài hoa và cây quý phục vụ khách du lịch tham quan.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại, là điểm đến trên tuyến hành trình du lịch dọc theo Quốc lộ 1A và là trung tâm điều chuyển khách đến các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.

4. Đổi mới cơ cấu ngành du lịch, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực để phát triển du lịch

- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm bổ sung các tiêu chí phát triển du lịch đến năm 2030; định hướng khai thác thị trường và sản phẩm du lịch phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới; bổ sung định hướng phát triển về không gian, tổ chức tuyến, điểm du lịch và khu du lịch; điều chỉnh một số các dự án ưu tiên đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh…

- Thực hiện Quy hoạch và đầu tư phát triển Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Bắc Sơn, Khu di tích lịch sử Chi Lăng gắn với phát triển du lịch.

- Tăng cường liên kết, khai thác tối đa lợi thế tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Duy trì hợp tác phát triển du lịch với Quảng Tây (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản; tăng cường và mở rộng hợp tác, tận dụng các nguồn vốn của các tổ chức đang hợp tác với tỉnh như: KOICA, ADB, JICA trong phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, xây dựng các mô hình điểm du lịch và đào tạo nhân lực; tăng cường hợp tác với các tỉnh tham gia liên kết trong khuôn khổ Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”; tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác, mở rộng liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lạng Sơn với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh vùng Đông Bắc và các tỉnh, thành phố trong cả nước; tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh trong địa bàn Quân khu I; tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết phát triển du lịch với cụm các tỉnh Tây Bắc mở rộng… Hình thành các tuyến “du lịch xanh”, “du lịch đỏ”, kết nối tour với các đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế, các địa phương có thị trường lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Quảng Tây (Trung Quốc)…để đưa khách đến với Lạng Sơn.

5. Phát triển nguồn nhân lực du lịch

- Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh từ nay đến năm 2025 và dành kinh phí từ ngân sách tỉnh, cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

- Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời thu hút nguồn nhân lực bên ngoài, nhất là sinh viên tốt nghiệp các trường du lịch có chuyên môn, tay nghề giỏi về nghiệp vụ chuyên ngành lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp,...; chú trọng hình thành đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch người địa phương; đào tạo các kỹ năng cần thiết cho người dân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng.

- Tạo điều kiện để các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh liên kết với các trường đào tạo chuyên ngành du lịch, tổ chức các lớp đào tạo cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ chuyên ngành du lịch có chất lượng cao.

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ quản lý Nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cấp huyện; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành du lịch.

          6. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch

  - Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý du lịch; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh.

- Tăng cường trách nhiệm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch; tăng cường hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch tỉnh để đảm bảo là cầu nối giữa doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước.

- Bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về quản lý hoạt động du lịch; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai, quản lý hoạt động du lịch.

(Có Phụ lục các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả; định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công tại Kế hoạch này; chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; tổng hợp ý kiến kiến nghị, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trong quá trình thực hiện.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ hàng năm cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn, đồng thời tổng hợp ý kiến, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn