Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt đại biểu trí thức Xuân Mậu Tuất năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  33/KH-UBND

  Lạng Sơn, ngày 23  tháng  02 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh

gặp mặt đại biểu trí thức Xuân Mậu Tuất năm 2018

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt đại biểu trí thức Xuân Mậu Tuất, năm 2018 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá, ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh; những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ trí thức trong tình hình mới; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức; trên cơ sở đó nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh để thu hút, khuyến khích đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh.

- Thể hiện sự quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh; là dịp để lãnh đạo tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các trí thức để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các nội dung Hội nghị được tổ chức phải thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, chu đáo, trang trọng và tiết kiệm.

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các nội dung công việc để bảo đảm tổ chức Hội nghị thành công theo Kế hoạch.

II. NỘI DUNG 

1. Văn nghệ chào mừng;

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

3. Khai mạc Hội nghị;

4. Báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; đặc điểm tình hình đội ngũ, những đóng góp, thách thức và yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ trí thức tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới;

5. Tham luận, thảo luận (các đại biểu trí thức trao đổi, hiến kế với lãnh đạo Tỉnh);

6. Lãnh đạo Tỉnh phát biểu ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại biểu trí thức;

7. Khen thưởng;

8. Kết thúc Hội nghị; tiệc chiêu đãi.

III. THÀNH PHẦN

1. Mời lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh;

2. Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

3. Khách mời

Tổng số khách mời khoảng 200 đại biểu, trong đó:

3.1. Các Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú (đang công tác và đã nghỉ hưu) tại tỉnh Lạng Sơn;

3.2. Đại biểu trí thức là người Lạng Sơn đang công tác tại các cơ quan Trung ương và các tỉnh/thành phố (khoảng 10 người);

3.3. Đại biểu phân bổ để mời theo đầu mối các ngành, các tổ chức, cụ thể như sau:

- Ngành Giáo dục và Đào tạo và ngành Y tế mời các Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II … đang công tác và nghỉ hưu tại Lạng Sơn và người Lạng Sơn công tác ở ngoài tỉnh đã nêu tại mục 3.1 và 3.2;

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh mời 22 đại biểu (bao gồm các trí thức đã nghỉ hưu đang tham gia sinh hoạt trong các Hội thuộc Liên hiệp Hội của tỉnh và đại biểu ngoài tỉnh, đại biểu Trung ương đã nêu tại mục 3.1 và 3.2).

- Đại biểu trí thức đang công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (khoảng 100 người): Mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh 03 đại biểu; mỗi huyện, thành phố và cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh 02 đại biểu;

- Các trí thức được khen thưởng nhân dịp gặp mặt;

- Các cơ quan thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Báo Nhân dân thường trú tại Lạng Sơn, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: dự kiến từ 08h30' - 11h30',  ngày 02/3/2018 (Thời gian cụ thể theo giấy mời).

2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Sở Khoa học và Công nghệ dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Văn phòng UBND tỉnh

 - Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các báo cáo, giấy mời, chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh, chuẩn bị kịch bản Hội nghị;

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác hậu cần phục vụ tại Hội nghị (bao gồm tiếp đón, khánh tiết, phục vụ Hội nghị,…);

- Thống nhất với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo thời gian tổ chức Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trực tiếp điều hành chương trình Hội nghị.

2.  Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng các báo cáo, bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh, chương trình, kịch bản,  lập danh sách khách mời, dự thảo giấy mời (in mầu), chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị (trình UBND tỉnh trước ngày 27/02/2018).

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các trí thức tiêu biểu (hoàn thành trước ngày tổ chức Hội nghị). Điều hành phần khen thưởng của UBND tỉnh.

- Cử người tham gia công tác hậu cần: Bố trí người đón, tiếp đại biểu tham dự tại Hội nghị, bố trí người phục vụ công tác khen thưởng, cử lễ tân trực tiếp phát tài liệu tham gia Hội nghị.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện công tác hậu cần phục vụ; đón tiếp, bố trí nơi nghỉ cho đại biểu ở cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố về dự gặp mặt; chuẩn bị quà lưu niệm của UBND tỉnh cho  khách mời là trí thức ở các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố;

- Chủ trì đặt Hội trường, ma két, các điều kiện khác phục vụ Hội nghị và tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh;

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Báo cáo đề dẫn.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng (15-20 phút).

5. Sở Tài chính

Đảm bảo ngân sách bổ sung cho Sở Khoa học và Công nghệ; thẩm định kinh phí tổ chức Hội nghị, trình UBND tỉnh phê duyệt.

6. Các s, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Lập danh sách đại biểu trí thức tham dự Hội nghị, gửi danh sách (kèm theo địa chỉ) về Sở Nội vụ trong ngày 26/02/2018 để in giấy mời;

- Mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh chọn giới thiệu 01 trí thức tiêu biểu, gửi danh sách về Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh trong ngày 26/02/2018 để xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn