Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  22 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Về công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UB ngày 25/01/2018 của Uỷ ban Quốc gia  Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018;

Căn cứ nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức triển khai thực hiện Luật phòng, chống thiên tai; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg và một số văn bản liên quan khác.

2. Duy trì trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo quy định, cập nhật theo dõi, thông tin cảnh báo, báo cáo và tham mưu kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai…

3. Triển khai mở các lớp tập huấn về “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2018 tại các xã vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

4. Triển khai kế hoạch đầu tư bổ sung các trang thiết bị phòng, chống thiên tai năm 2018; tiếp tục nghiên cứu mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

5. Kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão để có kế hoạch sửa chữa kịp thời những công trình hư hỏng.

6. Tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão; tập huấn lái xuồng theo kế hoạch nhằm nâng cao khả năng ứng phó các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Chi tiết tại phục lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Giao Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung có liên quan./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn