Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 13  tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018

 

 

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới, trong nước và tình hình thực tế tại tỉnh Lạng Sơn, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2018 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về việc công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng tích cực, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra và lan rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và cả hệ thống chính trị, huy động được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tổ chức phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thường xuyên, kịp thời, phù hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí; quản lý và giám sát được tình hình bệnh truyền nhiễm, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm các cấp, bảo đảm 100% các địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

2. 100% bệnh, dịch mới phát sinh và các ổ dịch được phát hiện sớm, báo cáo và khoanh vùng, dập dịch kịp thời.

3. Trên 90% cán bộ làm công tác giám sát, phòng, chống dịch và thống kê báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm tại các tuyến được tập huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng và hướng dẫn sử dụng báo cáo bằng phần mềm qua mạng internet.

4. 100% các đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu.

5. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trên 95%; công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, giảm tối đa tỷ lệ tai biến do tiêm chủng.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở.

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong triển khai công tác phòng, chống dịch. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đáp ứng theo từng tình huống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo tuyến dưới.

- Tăng cường công tác phối kết hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh. Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức - xã hội và cộng đồng vào công tác phòng, chống dịch khi có dịch xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là các loại bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi.     

- Bảo đảm đầu tư nguồn lực cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại địa phương.

2. Công tác thông tin tuyên truyền

- Huy động và tích cực phối hợp các cơ quan truyền thông của tỉnh để tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nội dung và phương pháp tuyên truyền phong phú để mọi người dân dễ hiểu và thực hiện; chú trọng tuyên truyền về nguy cơ và những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh cũng như các hoạt động phòng, chống dịch của tỉnh để người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng về tiêm chủng mở rộng nói chung và tiêm phòng vắc xin các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch, nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân hiểu và đưa con em đến tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch.

- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và hệ thống quản lý theo ngành dọc đến tận cơ sở.

3. Công tác chuyên môn

3.1. Các giải pháp giảm mắc

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời trước mọi diễn biến của dịch bệnh, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra.

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu biên giới nhằm phát hiện sớm các trường hợp dịch bệnh xâm nhập, ngăn chặn không để các dịch bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết do vi rút Ebola, Zika, MERS-CoV, dịch hạch, cúm A(H7N9), cúm A(H5N6) xâm nhập.

- Tăng cường hoạt động của mạng lưới y tế thôn bản, cơ sở y tế tư nhân, y tế cơ quan, trường học trong việc phát hiện, thông tin, báo cáo kịp thời ca bệnh dịch để xử lý dịch bệnh kịp thời, triệt để và huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch.

- Củng cố và kiện toàn đội cơ động chống dịch các cấp, sẵn sàng khi có dịch bệnh xảy ra. Thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, tổ chức bao vây khoanh vùng xử lý kịp thời, bảo đảm không để dịch lan rộng.

- Thường xuyên cập nhật và tổ chức tập huấn về các quy định, quy trình giám sát xử lý ổ dịch, phác đồ điều trị các bệnh truyền nhiễm gây dịch cho cán bộ, nhân viên y tế tại tất cả các tuyến. Tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên (y tế thôn bản, y tế tư nhân, y tế trường học, y tế cơ quan) những kiến thức về giám sát, phát hiện ca bệnh dịch, công tác khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm và trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống dịch cho cộng đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng và thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn về bảo đảm an toàn tiêm chủng theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn việc sử dụng vắc xin trong tiêm chủng và các hướng dẫn liên quan đến công tác tiêm chủng; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn trong tiêm chủng; triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin sởi - rubella cho lứa tuổi 16 - 17 tuổi trên toàn tỉnh đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, đặc biệt trong các dịp Tết và Lễ hội.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh” của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020.

- Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan có liên quan nhằm giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch từ động vật sang người.

3.2. Các giải pháp giảm tử vong

- Củng cố và nâng cao năng lực cho cơ sở y tế các tuyến, thực hiện phân tuyến thu dung điều trị theo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tại khu vực cách ly đối với từng loại dịch bệnh. Thực hiện đúng quy chế cách ly, xử lý chống lây nhiễm chéo theo quy định.

- Thường xuyên cập nhật và tổ chức tập huấn về quy trình giám sát xử lý ổ dịch, phác đồ điều trị các bệnh truyền nhiễm gây dịch, phác đồ chống sốc, chống kháng thuốc cho cán bộ làm chuyên môn tại tất cả các tuyến, đặc biệt là các chuyên ngành như Truyền nhiễm, Hồi sức cấp cứu, Nhi, Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Bảo đảm phương tiện phòng hộ cho cán bộ y tế, các phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

- Củng cố và kiện toàn các đội cấp cứu cơ động tại các bệnh viện để sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị dự phòng và tuyến dưới khi có yêu cầu.

4. Công tác phối hợp liên ngành, liên quốc gia trong phòng, chống dịch bệnh

- Tăng cường phối hợp giữa các ngành trong công tác phòng, chống dịch trên tất cả các lĩnh vực về công tác giám sát chặt chẽ và báo cáo tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống.

- Huy động các đoàn thể xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực và kỹ thuật cho phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

5. Chế độ thường trực và thông tin báo cáo

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

- Duy trì giao ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch các cấp, khi có tình huống khẩn cấp sẽ triệu tập họp đột xuất để kịp thời chỉ đạo.

- Căn cứ diễn biễn tình hình dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch các cấp tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch của tỉnh căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của ngành mình, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch theo nhiệm vụ được phân công, tổ chức tốt công tác phối hợp, kết hợp giữa các ngành trong phòng, chống dịch bệnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

          Nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh bảo đảm từ các nguồn sau:

1. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành.

2. Huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình dịch bệnh, đánh giá diễn biến, dự báo sự phát triển của dịch bệnh; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của tỉnh; xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng loại bệnh dịch cụ thể khi có ca bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch như giám sát chặt chẽ dịch tại cộng đồng, cơ sở y tế, giám sát hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch, vùng có ổ dịch cũ nhằm phát hiện sớm ca dịch bệnh để tổ chức xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lan rộng. Các bệnh viện đảm bảo khu cách ly đủ giường bệnh, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân.

- Đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc,... cho công tác phòng, chống dịch.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng; chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông, chỉ đạo mạng lưới truyền thông của ngành chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh và đưa tin các hoạt động phòng, chống dịch.

- Phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh của các sở, ngành, các huyện, thành phố.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch khi có dịch xảy ra, tổng hợp tình hình dịch báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế phân bổ nguồn lực đầu tư, bố trí kinh phí đảm bảo đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm của tỉnh.

3. Sở Tài chính

Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền cân đối kịp thời nguồn kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch hàng năm từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giám sát chặt chẽ, báo cáo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc vận chuyển gia súc, gia cầm tại các chốt kiểm dịch; thực hiện tiêu độc, khử trùng đối với các cơ sở hoạt động liên quan đến thú y, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

 - Kịp thời thông báo cho ngành Y tế về các ổ dịch bùng phát hoặc tái phát, để cùng phối hợp triển khai các biện pháp phòng lây nhiễm vi rút cúm từ gia cầm sang người và các bệnh truyền nhiễm từ động vật có nguy cơ lây sang người.

 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan tới việc gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là việc xử lý ô nhiễm môi trường do lũ lụt gây ra; có kế hoạch cụ thể để từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh tại các khu vực dân cư nông thôn. Phát động phong trào rộng khắp trong Nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là những đơn vị thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh; bảo đảm việc thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiện tốt công tác y tế trường học, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh; chỉ đạo các trường tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh; phản ánh công tác phòng, chống dịch bệnh của các ngành chức năng và hướng dẫn Nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

8. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải, Trạm Quản lý vận tải đường bộ cửa khẩu, các đơn vị trong ngành phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh khi có dịch bệnh xảy ra; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, các bến xe trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế quy định.

- Tham mưu cho UBND tỉnh phương án huy động các phương tiện vận tải công cộng, phương tiện vận tải hành khách đáp ứng tình huống cần di chuyển người dân đến khu vực cách ly theo đề nghị của Sở Y tế.

9. UBND các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, cân đối và sử dụng nguồn dự phòng theo phân cấp để thực hiện công tác phòng, chống dịch trong trường hợp cần thiết.    

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch theo từng địa bàn dân cư.

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của các ngành, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, phòng chống ô nhiễm môi trường, xử lý môi trường, đặc biệt là tại những nơi mật độ dân cư cao, nguy cơ ô nhiễm lớn; huy động lực lượng của các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể - xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch, công tác bảo đảm an ninh trật tự khi có dịch xảy ra trên địa bàn.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế, nông nghiệp, giáo dục tích cực phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể tại địa phương tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và tập trung xử lý triệt để ngay từ trường hợp mắc bệnh đầu tiên, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng; tăng cường tuyên truyền để Nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.

- Hỗ trợ kinh phí đầu tư cho các cơ sở giáo dục tổ chức bếp ăn tập thể đủ điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; hỗ trợ đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất cho Trạm Y tế xã đã xuống cấp, chưa đáp ứng được các điều kiện theo quy định về an toàn tiêm chủng cũng như các hoạt động khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

- Tổng hợp, báo cáo kịp thời, thường xuyên về diễn biến tình hình bệnh truyền nhiễm và công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại địa phương.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể

- Phối hợp với ngành Y tế và các sở, ngành của tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên các cấp về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn