Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Mậu Tuất, năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  26/KH-UBND

  Lạng Sơn, ngày   12 tháng  02 năm 2018

      

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt

doanh nghiệp đầu Xuân Mậu Tuất, năm 2018

 

 

          Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp Xuân Mậu Tuất, năm 2018 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Thể hiện sự quan tâm, khuyến khích và cầu thị của tỉnh Lạng Sơn đối với sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp, tiếp thu các ý kiến đóng góp để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa được thuận lợi.

- Ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu năm 2017.

2. Yêu cầu

- Các nội dung Hội nghị được tổ chức phải thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, chu đáo, trang trọng và tiết kiệm.

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các nội dung công việc để đảm bảo tổ chức Hội nghị thành công theo Kế hoạch.

II. CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

2. Trình chiếu phóng sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017;

3. Lãnh đạo tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị;

4. Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh năm 2017; báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp năm 2017.

 (Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh năm 2017; Báo cáo chi tiết kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp năm 2017: Đại biểu tham dự tự nghiên cứu tại Hội nghị).

5. Tham luận của các doanh nghiệp: Khối doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, khối doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

6. Tiếp thu giải đáp các ý kiến của các doanh nghiệp: Các cơ quan, đơn vị có nội dung liên quan.

7. Công tác khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu năm 2017.

          8. Lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiến, bế mạc Hội nghị.

9. Kết thúc hội nghị; dự tiệc chiêu đãi.

III. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

Tổng số khách mời dự kiến khoảng 430 đại biểu, trong đó: Khối cơ quan nhà nước 80 đại biểu; đại diện khối doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 180 đại biểu (Gồm: 160 doanh nghiệp, 20 hợp tác xã); khối doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 150 đại biểu; các thành phần khác 20 đại biểu.

1. Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch:  Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Cục trưởng Cục Hải quan.

          - Thư ký hội nghị: Chuyên viên các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Cục Hải quan.

2. Khách mời Trung ương

- Lãnh đạo các Bộ, ngành: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

- Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

3. Tỉnh Lạng Sơn

Dự kiến khoảng 80 người gồm:

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn.

- Các lực lượng: Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng cảnh sát kinh tế, Phòng quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng cảnh sát môi trường, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh (Công an tỉnh mời); Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương mời); các cơ quan kiểm dịch (động vật, thực vật, y tế);

- Các Trung tâm quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn mời); các Chi cục Hải quan cửa khẩu (Cục Hải quan mời); Các Đồn, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng mời); các Chi cục Thuế (Giao Cục Thuế mời);

- Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh.

- Các cơ quan thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Báo nhân dân thường trú tại Lạng Sơn, Báo tiền phong thường trú tại Lạng Sơn, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn,

4. Đại biểu doanh nghiệp

- Đại diện khối doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh: 180 (160 doanh nghiệp, 20 hợp tác xã).

- Khối doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh: 150 doanh nghiệp.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 08h00' - 11h30', dự kiến trong khoảng từ ngày 05/3-08/3/2018 (Thời gian cụ thể theo giấy mời).

2. Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

          Sử dụng kinh phí tổ chức hội nghị đã được giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư  và Sở Công Thương tại Quyết định 2389/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          1. Văn Phòng UBND tỉnh

          - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương chuẩn bị các báo cáo, chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh, chuẩn bị kịch bản Hội nghị.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Hải quan, Sở Công thương thực hiện công tác hậu cận phục vụ tại Hội nghị (bao gồm tiếp đón, khánh tiết, phục vụ Hội nghị,…).

- Thống nhất với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo thời gian tổ chức Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

- Trực tiếp điều hành chương trình Hội nghị.

          2.  Sở Kế hoạch và Đầu tư

          - Chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan liên quan hoàn thành phóng sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017 để trình chiếu tại Hội nghị ( Thời lượng khoảng 20 phút).

          - Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương xây dựng các báo cáo, bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh, chương trình, kịch bản, ma két Hội nghị, giấy mời (kèm theo phiếu xin ý kiến của các doanh nghiệp), lập danh sách khách mời doanh nghiệp, hợp tác xã, chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị (hoàn thành trước ngày 22/02/2018).

- Liên hệ với một số doanh nghiệp, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh chuẩn bị  nội dung tham luận, kiến nghị tại Hội nghị. Tổng hợp các kiến nghị từ doanh nghiệp, hợp tác xã, Hiệp Hội doanh nghiệp và các kiến nghị của doanh nghiệp do Sở Công Thương, Cục Hải quan tổng hợp để gửi các cơ quan liên quan chuẩn bị, đồng thời báo cáo UBND tỉnh trước thời gian tổ chức Hội nghị 03 ngày.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật thông tin tóm tắt về doanh nghiệp, doanh nhân được Chủ tịch UBND khen thưởng để trình chiếu phục vụ công tác khen thưởng.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Cục Hải quan thực hiện công tác hậu cần phục vụ Hội nghị (gồm đại biểu doanh nghiệp và các ngành, địa phương, lực lượng phục vụ; chuẩn bị quà lưu niệm của UBND tỉnh đối với  khách mời Trung ương);

          - Chủ trì đặt Hội trường, các điều kiện khác phục vụ Hội nghị (bao gồm cả việc chuẩn bị màn hình Led trình chiếu) và tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh.

          - Mời, đón đại biểu thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- In Giấy mời, gửi Giấy mời tham dự Hội nghị cho các doanh nghiệp trong tỉnh theo danh sách.

- Cử người tham gia công tác hậu cần như: Bố trí người đón, tiếp đại biểu tham dự tại  Hội  nghị, bố trí người phục vụ công tác khen thưởng, cử lễ tân trực tiếp phát tài liệu tham gia Hội nghị của Khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Khối các cơ quan quản lý nhà nước.

          3. Sở Công Thương

- Phối hợp Cục Hải quan, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 doanh nghiệp XNK tiêu biểu;

- Chuẩn bị Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo chung. (chậm nhất ngày 13/02/2018).

          - Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan lập danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu được mời, gửi Giấy mời theo danh sách khách mời; liên hệ với một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước 05 ngày diễn ra Hội nghị.

          - Mời, đón đại biểu thuộc Bộ Công Thương.

- Gửi danh sách các doanh nghiệp được khen thương về Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư  (chậm nhất  ngày 13/02/2018).

- Gửi Giấy mời tham dự Hội  nghị cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo danh sách mời.

- Cử người tham gia công tác hậu cần như: Bố trí người đón, tiếp đại biểu tham dự tại Hội nghị, cử lễ tân trực tiếp phát tài liệu tham gia hội nghị của Khối doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn,…

          4. Cục Hải quan

- Phối hợp với Sở Công Thương lập danh sách và xác nhận doanh nghiệp mời tham gia Hội nghị. Rà soát số lượng doanh nghiệp đề nghị khen thưởng;

- Chuẩn bị báo cáo chuyên đề về kết quả thông quan hàng hóa XNK, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hải quan điện tử,… trong năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 để tổng hợp chung trong báo cáo của tỉnh.

- Mời, đón đại biểu thuộc Tổng Cục Hải quan.

- Gửi danh sách các doanh nghiệp được khen thưởng về Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư  (chậm nhất  ngày 13/02/2018).

- Phối hợp cử người tham gia công tác hậu cần như: Bố trí người đón, tiếp đại biểu tham dự tại Hội nghị, cử lễ tân trực tiếp phát tài liệu tham gia hội nghị của khối doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn,…

5. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục Hải quan xem xét, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu (hoàn thành trước ngày tổ chức Hội nghị). Điều hành phần khen thưởng của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

6. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn mời, đón đại biểu thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng mời, đón tiếp đại biểu thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

         8. Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông khu vực Trung tâm hội nghị tỉnh trong thời gian diễn ra Hội nghị.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng phóng sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017 để trình chiếu tại Hội nghị (thời gian trình chiếu khoảng 20 phút).

10. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp chuyển về cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (trước ngày 26/02/2018).

11. Các sở, ban, ngành khác và UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương trong tổ chức thực hiện; chuẩn bị các nội dung có liên quan để giải đáp trong Hội nghị.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về cơ quan chủ trì Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Công Trưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn