Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

   UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  08  tháng 02 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

 

         Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-BVHTTDL ngày 05/01/2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2018); 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).

- Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ và học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

- UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 (gọi tắt là Ngày chạy Olympic) tại địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia và thường xuyên luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe.

- Tổ chức Ngày chạy Olympic đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của Nhân dân.

- Huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức ngày chạy Olympic.

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

1. Quy mô

- Đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic tại các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh;

- Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức, tham gia Ngày chạy Olympic;

- Mỗi xã, phường, thị trấn huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn tham gia chạy;

- 11/11 huyện, thành phố tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện.

- Phấn đấu 85% trên tổng số 226 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh tổ chức Ngày chạy Olympic. Tùy vào điều kiện thực tế có thể tổ chức theo cụm liên xã (2-3 xã).

2. Hình thức, thời gian và địa điểm

a) Hình thức

Tùy tình hình thực tế, các địa phương có thể lồng ghép với các hoạt động TDTT chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3/2018 trên cơ sở chương trình gồm các phần chính sau:

- Chào cờ, hát Quốc ca;

- Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Phát biểu khai mạc;

- Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 01km (đảm bảo chạy hết cự ly);

- Các địa phương, đơn vị có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng ghép tổ chức thi đấu các giải chạy thể thao quần chúng, kết hợp tổ chức các hoạt động TDTT, các giải thể thao quần chúng.

b) Trang trí, tuyên truyền

- Tổ chức trang trí tại địa điểm tổ chức một cách trang trọng, treo băng rôn, cờ phướn và khẩu hiệu… tại địa điểm xuất phát và đích;

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:

+ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,

+ “ Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”,

+ “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”,

+ “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”,

+ “Hãy chung tay vì thể lực - Tầm vóc con người Việt Nam”,

+ Các khẩu hiệu chào mừng 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương;

- Tuyên truyền rộng rãi Ngày chạy Olympic trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, khu đông dân cư…

c) Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đồng loạt tổ chức vào 07h30 (Chủ nhật) ngày 25/3/2018. (tùy theo điều kiện của các địa phương, đơn vị, có thể tổ chức vào những ngày khác trong tháng 3/2018).

- Địa điểm: Tổ chức tại các xã, phường, thị trấn, các địa điểm công cộng trên địa bàn, thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia.

3. Thành phần tham gia

- Mời các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia;

- Vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, như: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, thanh niên, học sinh, sinh viên, người cao tuổi… thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân đang cư trú trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

- Các gia đình thể thao, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn.

4. Công tác chỉ đạo thực hiện

- Cấp tỉnh: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các địa phương.

- Cấp huyện: Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện tại trung tâm huyện. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic tại địa phương. Cử các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện, thành phố đến dự và tham gia chạy tại các xã, phường, thị trấn.

Thành phố Lạng Sơn: Tổ chức Ngày chạy Olympic chung cho các xã, phường tại một địa điểm hoặc chỉ đạo tổ chức thành nhiều điểm theo cụm liên xã, phường cho phù hợp.

- Cấp xã: Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic tại các địa điểm công cộng hoặc trung tâm các xã, phường, thị trấn.

5. Kinh phí

Nguồn kinh phí tổ chức chi từ ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Ngày chạy Olympic trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với tình hình địa phương.

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; tổng hợp báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, vận động mọi người tích cực tham gia tập luyện TDTT, thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai phương án nhằm bảo đảm công tác y tế cho mọi đối tượng tham gia Ngày chạy Olympic.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố có kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức Ngày chạy Olympic trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các nhà trường huy động lực lượng tham gia Ngày chạy Olympic tại các địa phương.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ… mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên; tham gia Ngày chạy Olympic tại các xã, phường, thị trấn.

6. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic tại địa phương;

- Bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức triển khai hiệu quả Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018.

- Đưa nội dung tổ chức Ngày chạy Olympic của các xã, phường, thị trấn thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời gửi bản mềm qua Email: thethaolangson@gmail.com trước ngày 10/4/2018. Trong qúa trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ theo số điện thoại 020.53.708.188 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn