Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số: 23/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện

Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020

 

 

       Căn cứ chương trình công tác năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020, với các nội dung cụ thể sau:

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

       1. Mục đích:

       Đánh giá việc triển khai Chiến lược phát triển thanh niên qua 05 năm thực hiện Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020. Qua đó xác định kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm và những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Chiến lược của tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

       2. Yêu cầu:

       Việc sơ kết được tiến hành nghiêm túc, khách quan, tiết kiệm, hiệu quả; nội dung sơ kết phải đánh giá đúng tình hình thực tế, kết quả thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược.

       II. NỘI DUNG

       1. Đánh giá công tác chỉ đạo và thực hiện của các cấp, ngành và các địa phương trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 của tỉnh qua 05 năm thực hiện.

       2. Kiến nghị, đề xuất và đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020.

       III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

       1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến 14h00 ngày 23 tháng 3 năm 2017.

       2. Địa điểm: Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn.

       3. Thành phần:

       - Đại biểu Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ;

       - Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

       - Đại diện các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;

       - Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn thanh niên;

       - Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;

       - Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ và 01 chuyên viên phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

       - Đại diện lãnh đạo các Huyện, Thành đoàn;

       - Các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh.

       IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       1. Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố:

       a) Xây dựng báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Chiến lược và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 -2020 (có đề cương chi tiết kèm theo Kế hoạch này).

       b) Chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị

       - Tỉnh Đoàn thanh niên: Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng chính trị, tư tưởng cho thanh niên.

       - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vấn đề tổ chức xây dựng mô hình phát triển kinh tế (trồng trọt, chăn nuôi) của thanh niên trên địa bàn tỉnh.

       - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phát huy vai trò của thanh niên trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.

       - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

       - Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng môi trường cho thanh thiếu niên học tập và rèn luyện.

c) Báo cáo kết quả sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh và báo cáo tham luận của các đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/02/2018 để tổng hợp.

       2. Sở Nội vụ

       - Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo, tham luận về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh.

       - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 05 triển khai, thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức có hiệu quả Hội nghị sơ kết, báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ theo quy định.

       3. Văn phòng UBND tỉnh

       Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh.

       4. Sở Tài chính

       Thẩm định dự toán, tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí kịp thời để tổ chức Hội nghị.

       Trên đây là Kế hoạch sơ kết 05 năm việc triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp ./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn