Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

K HOẠCH

Thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, cơ quan quản lý theo ngành dọc, doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý (sau đây gọi tắt là các cơ quan, doanh nghiệp) .

2. Tiếp tục củng cố đội ngũ công chức, viên chức, người làm công tác pháp chế (sau đây gọi tắt là cán bộ pháp chế) tại các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác pháp chế quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp và các văn bản có liên quan.

3. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác pháp chế

Tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến Nghị định số 55/2011/NĐ-CP;  Thông tư số 01/2015/TT-BTP và các văn bản có liên quan tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

2. Kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh

Các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục bố trí, tuyển dụng người làm công tác pháp chế đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Hướng dẫn số 32/HD/SNV-STP ngày 08/02/2013 của Sở Nội vụ - Sở Tư pháp hướng dẫn tiêu chuẩn về công chức, viên chức, nhân viên chuyên trách làm công tác pháp chế; có kế hoạch cử những cán bộ đang làm công tác pháp chế nhưng chưa có trình độ cử nhân Luật đi đào tạo trình độ Luật theo quy định. Khi có sự thay đổi cán bộ làm công tác pháp chế, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản bố trí cán bộ làm công tác pháp chế đến Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Sau khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2018

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế

Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ pháp chế tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, Thông tư số 01/2015/TT-BTP.

a) Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế về: xây dựng pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành thi hành pháp luật; bồi thường Nhà nước; kiểm soát thủ tục hành chính; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

b) Đối với các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý:

Công tác pháp chế của các Doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

4. Tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật người làm công tác pháp chế

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ cán bộ pháp chế trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, doanh nghiệp cử cán bộ pháp chế tham dự đầy đủ, có hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các cơ quan, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018

5. Báo cáo công tác pháp chế

a) Các cơ quan, doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) kết quả công tác pháp chế năm 2018 trước ngày 15/12/2018.

b) Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh  báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 30/12/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc bố trí công chức, viên chức, cán bộ pháp chế tại các cơ quan, đơn vị; theo dõi, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ pháp chế theo quy định.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí do Sở Tư pháp gửi và quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm cho việc triển khai thực hiện.

4. Các cơ quan, doanh nghiệp khác

a) Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ trong việc kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế của cơ quan, doanh nghiệp.

c) Bảo đảm những điều kiện cần thiết cho công tác pháp chế theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn