Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thu hồi, cho Công ty TNHH MTV Áo Xanh thuê để sử dụng vào mục đích đất bãi thải, xử lý chất thải tại thôn Bình Chương I, xã Đình Lập, huyện Đình Lập

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  407/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  28 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi, cho Công ty TNHH MTV Áo Xanh thuê

để sử dụng vào mục đích đất bãi thải, xử lý chất thải tại thôn

Bình Chương I, xã Đình Lập, huyện Đình Lập

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

          Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

          Căn cứ Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 39/TTr-STNMT ngày 22/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 2.426,6 m2 (Hai nghìn bốn trăm hai mươi sáu phẩy sáu mét vuông) đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập quản lý tại thôn Bình Chương I, xã Đình Lập, huyện Đình Lập.

          Lý do thu hồi: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập có Tờ trình số 101 TTr/CT-LN ngày 19/4/2017 V/v đề nghị thu hồi đất trồng rừng sản xuất để bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng.

          Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 47-2016 tỷ lệ 1/1000, do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đình Lập lập ngày 16/11/2016, UBND xã Đình Lập xác nhận ngày 21/11/2016 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 22/11/2016.

Điều 2. Cho Công ty TNHH MTV Áo Xanh thuê 9.038,4 m2 (Chín nghìn không trăm ba mươi tám phẩy bốn mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đất bãi thải, xử lý chất thải, trong đó:

1. Diện tích thu hồi tại Điều 1 Quyết định này là 2.426,6 m2;

2. Diện tích Bãi chôn rác (cũ) tại thôn Bình Chương do UBND xã Đình Lập quản lý là 6.611,8 m2).

3. Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 07/6/2047 (theo thời gian hoạt động của dự án ghi tại Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh).

4. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất cho Công ty TNHH MTV Áo Xanh; cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Áo Xanh; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Công ty TNHH MTV Áo Xanh có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập, Chủ tịch UBND xã Đình Lập, huyện Đình Lập, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập và Giám đốc Công ty TNHH MTV Áo Xanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn