Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập thuê đất để sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  392/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  26   tháng 02  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập thuê đất

để sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đình Lập.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 29/TTr-STNMT ngày 08/02/2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập (Địa chỉ: Thôn Khe Mạ, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) thuê 58.666.050,0m2 (Năm tám triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn không trăm năm mươi mét vuông) đất tại các xã: Bính Xá, Đình Lập, Cường Lợi, Châu Sơn và thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất.

          1.1. Cụ thể diện tích đất cho thuê tại các xã, thị trấn như sau:

          a) Xã Bính Xá, diện tích 14.511.924,0m2, gồm 52 thửa đất, ranh giới các thửa đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp DC2, DC3, DC6 tỷ lệ 1/10.000.

          b) Xã Đình Lập, diện tích 30.245.011,0m2, gồm 127 thửa đất, ranh giới các thửa đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp DC2, DC4, DC5, DC6 tỷ lệ 1/10.000.

          c) Xã Cường Lợi, diện tích 9.535.184,0m2, gồm 29 thửa đất, ranh giới các thửa đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp DC1, DC4 tỷ lệ 1/10.000.

          d) Xã Châu Sơn, diện tích 2.247.300,0m2, gồm 05 thửa đất, ranh giới các thửa đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp DC4 tỷ lệ 1/10.000.

          đ) Thị trấn Đình Lập, diện tích 2.126.631,0m2, gồm 16 thửa đất, ranh giới các thửa đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp DC1 tỷ lệ 1/10.000.

1.2. Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định đến ngày 14/6/2058 (theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 14/6/2008 của UBND tỉnh).

1.3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

1.4. Giá tiền thuê đất: Theo quy định hiện hành

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bàn giao đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập; cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp lại các giấy tờ về quyền sử dụng đất đã được Nhà nước cấp trước đây theo quy định.

3. Cục Thuế thực hiện truy thu tiền thuê đất từ khi có Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 14/6/2008 của UBND tỉnh đến nay.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 14/6/2008 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Lâm nghiệp Đình Lập thuê đất tại các xã: Bính Xá, Đình Lập, Cường Lợi, Châu Sơn và thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập, Chủ tịch UBND các xã: Bính Xá, Đình Lập, Cường Lợi, Châu Sơn; Chủ tịch UBND thị trấn Đình Lập và Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn