Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho Công ty cổ phần Kim Đạt thuê đất tại thôn Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 384/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 23  tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty cổ phần Kim Đạt thuê đất

tại thôn Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 35/TTr-STNMT ngày 12/02/2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho Công ty cổ phần Kim Đạt (Địa chỉ: Thôn Nà Dục, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) thuê 41.922,8 m2 (Bốn mươi mốt nghìn chín trăm hai mươi hai phẩy tám mét vuông) đất, tại thôn Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện dự án: xây dựng Nhà máy sản xuất muối MOLIPDAT.

1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo Mảnh Trích đo địa chính số 01-2018 do Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập ngày 06/01/2018, UBND xã Yên Trạch xác nhận ngày 18/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, ký duyệt ngày 19/01/2018.

2. Thời hạn thuê đất: kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 07/12/2062 (thời gian hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 141022000288 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp).

3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thởi gian thuê.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần Kim Đạt; cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Kim Đạt sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Công ty cổ phần Kim Đạt có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích được thuê; thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc và Giám đốc Công ty cổ phần Kim Đạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn