Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn Công ty Xăng dầu Hà Bắc thuê đất tại thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  375/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  22 tháng 02 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn Công ty Xăng dầu Hà Bắc thuê đất tại thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 31/TTr-STNMT ngày 08/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn Công ty Xăng dầu Hà Bắc (Địa chỉ: Số 6, tổ 9, khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thuê 141,0 m2 (Một trăm bốn mươi mốt mét vuông) đất, tại thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn để thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp cửa hàng xăng dầu số 12, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo Mảnh Trích đo địa chính số 02-2016 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 03/6/2016.

2. Thời hạn sử dụng đất: 30 năm, kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất.

3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn Công ty Xăng dầu Hà Bắc; cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn Công ty Xăng dầu Hà Bắc; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn Công ty Xăng dầu Hà Bắc có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn Công ty Xăng dầu Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn