Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Chỉ thị đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố

Thứ Ba, 13/02/2018 - 18:26

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 09/2/2018 về việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; toàn văn như sau:

 

Ảnh minh họa

Hiện nay toàn tỉnh có 2.314 thôn, khối phố, trong đó có 2.152 thôn, 162 khối phố thuộc 226 xã, phường, thị trấn. Các thôn, khối phố được hình thành từ lâu, hầu hết được ổn định và thực hiện hoạt động theo đúng quy định, cơ bản đã phát huy hiệu quả trong công tác vận động Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên qua khảo sát, đánh giá, tổ chức và hoạt động của thôn, khối phố trên địa bàn của tỉnh hiện nay đang bộc lộ những hạn chế, bấp cập, số thôn, khối phố không đủ tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình còn nhiều, đặc biệt có thôn chỉ có 3 hộ gia đình, khối phố chỉ có 28 hộ gia đình.

 

Số hộ gia đình quá ít ở thôn, khối phố dẫn đến rất khó khăn trong việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình văn hoá, thể thao, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Bên cạnh đó, do số lượng thôn, khối phố quá nhiều làm cho bộ máy ở thôn, khối phố cồng kềnh, số lượng những người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn. Theo quy định của tỉnh, hiện nay mỗi thôn, khối phố khi bố trí đủ có 11 chức danh những người hoạt động không chuyên trách, được hưởng phụ cấp hằng tháng, tính đến ngày 31/7/2017 tổng số có 20.281 người, kinh phí chi trả chế độ phụ cấp hằng tháng khoảng 140 tỷ đồng/năm, do đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, làm giảm nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Thời gian qua, kết quả thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn của tỉnh rất hạn chế, chưa đạt hiệu quả và yêu cầu đặt ra; việc tổ chức thực hiện chưa đồng bộ trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố, ngoài 03 huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Cao Lộc đã sáp nhập được 19 thôn thành 09 thôn, giảm được 10 thôn còn các huyện khác chưa thực hiện được việc sáp nhập thôn, trên địa bàn của tỉnh chưa thực hiện được việc sáp nhập các khối phố. Nguyên nhân do các cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm, coi trọng công tác sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; trong thực hiện chưa có kế hoạch, giải pháp cụ thể để khuyến khích, quyết tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết xác định: "Đến năm 2021: ... (3) Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố; Từ năm 2021 đến năm 2030: ... (5) Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định."; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện đổi mới, hoàn thiện các tổ chức trong hệ thống chính trị; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, rà soát, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động các xã, các thôn, khối phố đề xuất phương án sắp xếp, điều chỉnh, nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các công trình phúc lợi xã hội ở thôn, khối phố.

 

Để đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện; trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo cấp xã; tổ chức hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đề cao trách nhiệm, tích cực, chủ động tham gia thực hiện chủ trương về thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố ở địa phương.

 

Rà soát, đánh giá quy mô số hộ gia đình, điều kiện sáp nhập của mỗi thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. Kiên quyết thực hiện sáp nhập các thôn, khối phố không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình theo quy định; khuyến khích sáp nhập các thôn, khối phố có điều kiện thuận lợi, phù hợp với thực tế quản lý. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng đề án, thực hiện đúng quy trình, hồ sơ nhập thôn, khối phố theo quy định.

 

2. Các Sở, ban, ngành của tỉnh:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả về việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình.

 

Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ và trách nhiệm về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố; thông tin, phản ảnh tình hình triển khai thực hiện, kết quả và kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh.

 

3. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, xây dựng Đề án nhập các thôn, khối phố; tổ chức thẩm định hồ sơ Đề án của Ủy ban nhân dân cấp huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện quy trình thủ tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh, sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định nhập thôn, khối phố theo quy định.

 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh:

Phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các tổ chức và hội viên thực hiện tốt công tác sáp nhập thôn, khối phố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn