Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (557/VP-KTTH, ngày 13/02/2018).

 

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

Thực hiện Công văn số 1727/BTC-CST ngày 09/02/2018 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia, trực tiếp gửi Bộ Tài chính theo đúng yêu cầu tại Công         văn trên.

(Công văn số 1727/BTC-CST  gửi kèm qua eOffice, trên trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn