Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc đồng ý xây dựng Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh (553/VP-KGVX, ngày 13/02/2018).

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ

  

Sau khi xem xét Tờ trình số 08/TTr-SKHCN ngày 08/02/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý với đề xuất xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành xây dựng Quyết định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn