Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc bố trí kinh phí để hoàn trả giá trị tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Trung Việt (550/VP-KTN, ngày 13/02/2018).

 

Kính gửi:

 

- Sở Tài Chính;

- UBND thành phố Lạng Sơn.

 

Xem xét Báo cáo số 68/BC-STC ngày 08/02/2018 của Sở Tài chính về việc bố trí nguồn để hoàn trả giá trị tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Trung Việt, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao UBND thành phố Lạng Sơn cân đối nguồn thu từ tiền sử dụng đất và các nguồn thu hợp pháp khác để bố trí cho Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Lạng Sơn chi trả cho Công ty cổ phần Trung Việt theo giá trị được phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án hoàn trả giá trị tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Trung Việt.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn