Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc báo cáo tình hình hoạt động và đề xuất tiêu chí cổ phần hoá doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi (549/VP-KTN, ngày 13/02/2018).

 

Kính gửi:

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Công ty TNHH 1TV Khai thác CTTL Lạng Sơn.

 

Thực hiện Công văn số 1293/BNN-TCTL ngày 06/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình hoạt động và đề xuất tiêu chí cổ phần hoá doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH 1TV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn và cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn trên, hoàn thành trước ngày 10/3/2018.

(Công văn số 1293/BNN-TCTL ngày 06/02/2018 gửi qua eOffice)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn