Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét hỗ trợ cho các hộ dân tại khu đất chợ tạm Đồng Bành cũ, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (548/VP-KTN, ngày 13/02/2018).

 

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Chi Lăng.

 

Xem xét Báo cáo số 35/BC-STNMT ngày 06/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét  hỗ trợ cho 12 hộ dân tại khu đất chợ tạm Đồng Bành cũ, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý cho UBND huyện Chi Lăng tính toán và phê duyệt phương án hỗ trợ khác cho 12 hộ dân tại khu đất chợ tạm Đồng Bành cũ, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng tương đương giá trị bồi thường công trình, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu theo đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc, đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên.

2. UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tính toán và phê duyệt phương án hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định trên.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Chi Lăng, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn