Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (547/VP-KTN, ngày 13/02/2018).

 

Kính gửi:

 

- Các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo

  xây dựng nông thôn mới tỉnh;

- Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông

  thôn mới tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành, cơ quan liên quan, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/3/2018.

(Công văn số 1354/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 gửi qua eOffice)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn