Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Thứ Năm, 08/02/2018 - 21:53

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

Số:  2421  /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 16  tháng 12  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục

và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo,

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2443/TTr-SGDĐT và Văn bản số 2699/SGDĐT-VP ngày 30/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- PCVP UBND tỉnh, các phòng CV;

- Lưu: VT, KSTTHC (NTLT).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2421 /QĐ-UBND ngày  16  tháng 12 năm 2017, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Căn cứ pháp lý

01

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

 15 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

(Sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2017/NĐ-CP).

02

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại.

15 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

03

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục.

 20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

04

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm.

20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

05

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp).

 20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

06

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.

10 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

07

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.

10 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

08

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.

 10 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

09

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục.

 20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

10

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu).

 20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

11

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú.

 40 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

12

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường).

20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

13

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại.

20  ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

14

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại.

 15 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

15

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông.

Không quy định

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Số 320 đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

16

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên.

 40 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

17

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên.

 20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

18

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại.

20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

19

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại.

40 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

20

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

15 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

21

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú.

20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

22

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục.

20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

23

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục.

40 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

24

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục.

20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

25

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.

 40 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

26

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông).

 20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

27

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

 15 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

28

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục.

15 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

29

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học.

 15 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

30

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học).

Không quy định

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

31

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục.

 40 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

32

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục.

20 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

33

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục.

 25 ngày làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Căn cứ pháp lý

01

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

20 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

02

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

30 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

03

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

20 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

04

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

45 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

05

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

20 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

06

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

40 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

07

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Không quy định

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

08

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

20 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

09

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

15 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

10

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

15 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

11

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

40 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

12

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

20 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

13

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

40 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

14

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

20 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

15

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

40 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

16

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

40 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

17

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

20 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

18

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

20 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

19

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

35 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

20

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

30 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

21

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

35 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

22

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

10 ngày

làm việc

Trụ sở UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Căn cứ pháp lý

01

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

25 ngày làm việc

Trụ sở UBND cấp xã

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

02

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

20 ngày làm việc

Trụ sở UBND cấp xã

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

03

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

25 ngày làm việc

Trụ sở UBND cấp xã

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

04

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

25 ngày làm việc

Trụ sở UBND cấp xã

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

05

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Không quy định

 

Trụ sở UBND cấp xã

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

 

 

 

 
 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
2421.pdf403.84 KB
Ngày văn bản : 
16/12/2017

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn