Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn

Thứ Năm, 08/02/2018 - 21:41

UỶ BAN NHÂN DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:  2526  /QĐ-UBND

 

Lạng Sơn, ngày  26  tháng  12  năm 2017

                                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4285/QĐ-BCT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 142/TTr-SCT ngày 11/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND các huyện biên giới và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;

- TT Tỉnh ủy;

- TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- C, PCVP UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Các phòng CV;

- Lưu: VT, KSTTHC (NTLT).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số  2526  /QĐ-UBND  ngày  26  tháng 12  năm 2017

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Căn cứ pháp lý

01

Đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

Trụ sở UBND các huyện biên giới: Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định.  

- Khoản 2 Điều 4 Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 12/9/2016;

- Thông tư số 17/2017/TT-BCT ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thươg mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
2526.pdf367.09 KB
Ngày văn bản : 
26/12/2017

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn