Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Thứ Năm, 08/02/2018 - 21:40

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  107 /QĐ-UBND                    

Lạng Sơn, ngày  17  tháng  01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3949/QĐ-BCT ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 03/TTr-SCT ngày  05 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Các thủ tục hành chính sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

a) 16 thủ tục hành chính tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, gồm các thủ tục hành chính có số thứ tự 2, 5, 6, 7, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 của Danh mục kèm theo Quyết định;

b) 03 thủ tục hành chính tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm các thủ tục hành chính có số thứ tự 5, 6, 7 tại Danh mục kèm theo Quyết định;

c) 02 thủ tục hành chính tại Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 06/5/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, gồm các thủ tục hành chính có số thứ tự 2, 3 tại Danh mục kèm theo Quyết định;

2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính:

a) 06 thủ tục hành chính tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, gồm các thủ tục hành chính có số thứ tự 8, 9, 10, 62, 63, 64 tại Danh mục kèm theo Quyết định;

b) 06 thủ tục hành chính tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm các thủ tục hành chính có số thứ tự 1, 2, 3, 8, 9, 10 tại Danh mục kèm theo Quyết định;

c) 03 thủ tục hành chính tại Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm các thủ tục hành chính có số thứ tự 1, 2, 3 tại Danh mục kèm theo Quyết định;

d) 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và lĩnh vực thép nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, gồm  thủ tục hành chính số 2 tại Danh mục kèm theo Quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;

- TT Tỉnh ủy;

- TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- C, PCVP UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Các phòng CV;

- Lưu: VT, KSTTHC (HTHT).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

Đính kèmDung lượng
T1.2018. Danh muc TTHC So Cong Thuong.doc171.5 KB
107.pdf363 KB
Ngày văn bản : 
17/01/2018

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn