Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 (52/GM-UBND ngày 06/02/2018).

GIẤY MỜI

Dự họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017,

triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

 

 

UBND tỉnh nhận được Giấy mời số 03/GM-BCĐCCHC ngày 05/02/2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018, UBND tỉnh trân trọng mời dự họp trực tuyến với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh (theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh);

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;

- UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn;

- Lãnh đạo và công chức Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 08 tháng 02 năm 2018.

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu, in gửi các thành phần dự Hội nghị;

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp;

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật phục vụ Hội nghị.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn