Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời dự Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2017 (45/GM-UBND ngày 02/02/2018).

GIẤY MỜI

Dự Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,

DDCI

  

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

1. Thành phần

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh.

- Lãnh đạo đơn vị tư vấn (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng, Phòng KTTH và  NC, TH.

2. Nội dung

Công bố Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

3. Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 8h00, ngày 07/02/2018 (thứ Tư).

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị maket, hội trường để tổ chức Lễ công bố.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị tư vấn chuẩn bị các tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết để phục vụ Lễ công bố (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần tham dự).

- Các thành phần tham dự chuẩn bị tài liệu, báo cáo theo chức năng  nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn