Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương liên quan đến dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 (44/GM-UBND ngày 01/02/2018).

GIẤY MỜI

Họp triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương

liên quan đến dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2018, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương liên quan đến dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập.

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00’ ngày 06/02/2018 (thứ Ba) tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: Triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương liên quan đến dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1.

4. Tổ chức thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, dự kiến kế hoạch triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương liên quan đến dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1; đề xuất các nội dung cần chỉ đạo thực hiện ngay để đáp ứng tiến độ dự án năm 2018 cũng như giai đoạn 2018-2020; dự kiến phương án phân bổ vốn kế hoạch năm 2018.

- Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 báo cáo dự kiến tiến độ dự án giai đoạn 2018-2020 và cụ thể từng năm, các kiến nghị đề xuất có liên quan.

- UBND huyện Lộc Bình, Đình Lập báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án.

(Các cơ quan được giao báo cáo chủ động sao in 20 bộ tài liệu để phục vụ họp)

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn