Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo Về tổ chức họp theo nội dung Giấy mời số 14/GM-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh (39/TB-UBND ngày 30/01/2018).

THÔNG BÁO

Về tổ chức họp theo nội dung Giấy mời số 14/GM-UBND

ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh

 

 

UBND tỉnh thông báo tổ chức họp xem xét đánh giá công tác đấu giá, thanh lý hàng hóa tịch thu tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018, như sau:

 

- Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00 phút ngày 01/02/2018 (Thứ Năm).

 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

 

Các nội dung khác thực hiện theo Giấy mời số 14/GM-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh.

 

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần liên quan được biết./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn