Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp xem xét kết quả lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ khu đất Nhà máy xi măng Lạng Sơn (36/GM-UBND ngày 30/01/2018).

GIẤY MỜI

Họp xem xét kết quả lập, thẩm định  phương án bồi thường, hỗ trợ  

khu đất Nhà máy xi măng Lạng Sơn

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp, UBND thành phố Lạng Sơn, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh.

- Các đơn vị tư vấn (Giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

2. Nội dung: Họp xem xét kết quả lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ  khu đất Nhà máy xi măng Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 8h00’, ngày 01/02/2018 (Thứ Năm).

- Địa điểm: Tại phòng họp Trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công nhiệm vụ:

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả lập phương án bồi thường, hỗ trợ  khu đất Nhà máy xi măng Lạng Sơn.

- Sở Tài chính báo cáo kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ  khu đất Nhà máy xi măng Lạng Sơn; đề  xuất phương án bố trí kinh phí chi trả sau khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn.

- Các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị báo cáo theo lĩnh vực được phân công.

(Tài liệu họp chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp và gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/01/2018)

Kính mời các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn