Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (29/GM-UBND ngày 25/01/2018).

GIẤY MỜI

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

 

               

          Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh triệu tập cuộc họp Hội đồng, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ trì;

- Các Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (theo Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 và Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 17/12/2015);

- Tổ Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

2. Nội dung: Xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, cụm thi đua và xét khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào phát triển giao thông nông thôn năm 2017.

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ ngày 31/01/2018 (thứ Tư).

4. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp. Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ. 

(Gửi kèm theo Tờ trình số 25/TTr-SNV ngày 23/01/2018, số 28/TTr-SNV ngày 24/01/2018 của Sở Nội vụ và các biểu tổng hợp).

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn