Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2018

Thứ Tư, 24/01/2018 - 14:16

Sáng ngày 23/01/2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2018.

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe các ý kiến góp ý thảo luận, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành, do Sở Tư pháp trình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông qua nội dung Quy chế trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện, bổ sung đối tượng tham gia giảng dạy, các sở, ban, ngành lựa chọn cán bộ tham gia giảng dạy nghiêm túc, nâng cao trách nhiệm đảm bảo thời gian, kế hoạch, nội dung, khối lượng, chất lượng, chương trình.

 

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung phiên họp

 

Đối với dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, xin ý kiến các sở, ban, ngành. Rà soát, đánh giá tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của các xã biên giới, đồng thời, mời các huyện và các xã biên giới cùng các sở, ban, ngành thảo luận, trên cơ sở đó hoàn chỉnh dự thảo. Về nội dung biên tập, chỉnh sửa lại dự thảo, thống nhất xây dựng thành các chương trình hành động, cơ bản phải đảm bảo những nội dung về: Chương trình công tác tuyên truyền, phổ biến cụ thể sâu vào các nội dung của Nghị quyết; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đảm bảo các yếu tố về kinh tế, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh và văn hóa trong đó có đầy đủ các nhóm giải pháp; xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, tổng hợp rà soát quy hoạch kinh tế biên giới, rà soát cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng, dịch vụ thương mại, văn hóa – xã hội, phát triển sản xuất gắn với quy hoạch phát triển các huyện, các xã biên giới định hướng phù hợp với thực tiễn; xây dựng quốc phòng, an ninh, đối ngoại căn cứ vào điều kiện thực tế và Nghị quyết để xây dựng Chương trình. Bên cạnh đó, gọn lại phần tổ chức chức thực hiện đúng với chủ thể tham gia. Đánh giá thực tiễn và quyết tâm cao, xây dựng chỉ tiêu phù hợp và mang tính khả thi.

 

Kết luận dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo biên tập, chỉnh sửa lại tiêu đề, nội dung dự thảo, điều chỉnh lại đối tượng theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, rà soát lại danh mục, bổ sung đầy đủ, tránh trùng lặp, chỉnh sửa lại kỹ thuật trình bày, biên tập rõ nội dung công tác phối hợp. Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo phối hợp cùng phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu thẩm định kỹ, trình UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

 

Về nội dung dự thảo Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở Tài chính trình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính điều chỉnh thống nhất quy định một mức giá đối với người bán hàng không thường xuyên, nghiên cứu quy định rõ mức thu theo người bán hàng trên ngày hay trên lần, bổ sung đối tượng thu phí, biên soạn lại dự thảo Quyết định. Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh trình ký ban hành.

 

Đối với dự thảo Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh do Sở Ngoại vụ trình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ cần bổ sung một số nội dung còn thiếu và bỏ một số nội dung không phù hợp, không ủy quyền 2 mức cùng một nội dung, bổ sung thành phần, đối tượng và căn cứ để dẫn chiếu phù hợp với quy định của pháp luật và của tỉnh, quy định trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đi học nước ngoài. Sở Ngoại vụ tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo đủ điều kiện để trình ký ban hành.

 

Khánh Ly

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn