Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự họp xem xét nội dung Quy chế lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020 (26/GM-UBND ngày 22/01/2018).

GIẤY MỜI 

Dự họp xem xét nội dung Quy chế lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020

 

 

          Thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Cục Thuế, lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung: Xem xét nội dung Quy chế lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 24/01/2018 (Thứ Tư).

- Địa điểm: Tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công thực hiện

- Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp.

- Các thành phần tham dự họp báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

(Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp)

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp đúng thời gian địa điểm nêu trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn