Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh (106/VP-KTN, ngày 12/01/2018).

 

Kính gửi:

 

  - Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;

  - UBND huyện: Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng,

    Tràng Định, Cao Lộc;

  - Công ty Cổ phần Năng lượng SOMECO1;

  - Công ty Cổ phần ĐTXD&PT thủy điện Tuấn Anh.

 

Xem xét Báo cáo số 279/BC-SCT ngày 29/12/2017của Sở Công Thương về việc đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các dự án thủy điện, rà soát Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý về chủ trương giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Bắc Giang (Vằng Puộc) như đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo trên.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc Công ty Cổ phần Năng lượng SOMECO1 khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

2. Đối với dự án nhà máy thủy điện Bản Nhùng của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển thủy điện Tuấn Anh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương làm việc cụ thể với nhà đầu tư, yêu cầu cam kết cụ thể tiến độ thực hiện, theo đó cần cung cấp các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, phương án tài chính, kế hoạch tiếp tục triển khai dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 31/3/2018. Trường hợp nhà đầu tư không cung cấp được các tài liệu theo yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án theo quy định.

3. Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh: Để đảm bảo phù hợp với các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch năm 2017, trước mắt chưa xem xét chủ trương điều chỉnh quy hoạch trên.

4. Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động đầu tư, vận hành các nhà máy thủy điện; kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án thủy điện, kịp thời báo cáo, đề xuất theo quy định.

5. UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng: Phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn; kịp thời báo cáo, đề xuất các nội dung có liên quan theo quy định.

 

  Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn