Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc nguồn vốn NSTW hỗ trợ dự án Di dân tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực I (105/VP-KTN, ngày 12/01/2018).

 

Kính gửi:

 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban Dân tộc;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh.

 

Xem xét Báo cáo số 02/BC-BDT ngày 08/01/2018 của Ban Dân tộc về việc sử dụng vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện dự án Di dân tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực I, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Yêu cầu Ban Dân tộc tiến hành thủ tục quyết toán Dự án di dân tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I (TB1), không để lại số vốn dư trên trong tài khoản của Dự án. Trường hợp phát sinh chi phí liên quan đến giải phóng mặt bằng TB1 sẽ sử đụng vốn ngân sách địa phương hoặc nguồn vốn khác để xử lý.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xử lý phần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ bổ sung cho dự án còn dư theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/01/2018.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn