Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thanh tra dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái (104/VP-KTN, ngày 12/01/2018).

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra của lãnh đạo UBND tỉnh đối với dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái ngày 09/01/2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra toàn diện dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái tại khu đô thị phía Đông, thành phố Lạng Sơn.

2. Để bảo đảm quá trình thanh tra được thuận lợi, yêu cầu các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và UBND thành phố Lạng Sơn cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra liên ngành và chuẩn bị kỹ báo cáo tình hình chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, cấp (báo cáo từ thời điểm UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái năm 2007 cho đến thời điểm hiện nay), cụ thể:

3. Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn