Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012... (16/GM-UBND ngày 12/01/2018).

GIẤY MỜI

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

 

 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tại Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng của tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Trưởng, Phó Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo Công an huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố (giao UBND huyện, thành phố mời).

2. Thời gian:  Từ 13 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2018 (thứ Ba).

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

4. Nội dung chuẩn bị:

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; gửi dự thảo Báo cáo và các tài liệu liên quan cho các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, huyện, thành phố (qua các hộp thư điện tử) để nghiên cứu trước ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn