Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (15/GM-UBND ngày 12/01/2018).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và thi công

dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và tình hình thi công dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với nội dung sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 10/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các nhà thầu tham gia dự án (do Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn mời).

2. Nội dung

Kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và tình hình thi công dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm, phương pháp làm việc

Các thành phần kiểm tra tập trung tại đầu tuyến (Km45+100, giao Quốc lộ 1A, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) vào 8h00 phút ngày 17/01/2018 (thứ Tư) để tiến hành kiểm tra dọc tuyến đường cao tốc (đoạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). Họp kết luận buổi làm việc tại Văn phòng Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn tại Hữu Lũng.

4. Phân công chuẩn bị

a) Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng chuẩn bị báo cáo chung về công tác giải phóng mặt bằng dự án; phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động báo cáo, đề xuất các nội dung cần kiểm tra thực địa để thảo luận, quyết định tại thực địa và tại cuộc họp.

b) Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn báo cáo về tình hình triển khai dự án và các khó khăn, vướng mắc (nếu có); bố trí địa điểm họp buổi làm việc.

c) Các sở, ngành dự kiểm tra chủ động chuẩn bị nội dung làm việc

5. Bố trí phương tiện:

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng;

- Thành viên Ban Chỉ đạo:

+ Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí.

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn