Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018

 

 

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực có nhiều khó khăn, vướng mắc, bật cập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh để kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân khác vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Tiếp tục phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật và nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2018.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2018.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện.

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

2.1. Lĩnh vực thực hiện theo dõi

a)  Lĩnh vực theo dõi trọng tâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện theo dõi lĩnh vực trọng tâm được quy định trong kế hoạch này.

b) Lĩnh vực khác: Đối với các lĩnh vực còn lại (không thuộc lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 nêu tại kế hoạch này) các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện lựa chọn, tổ chức theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP để công tác này được thực hiện thường xuyên, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

2.2. Nội dung theo dõi

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở đánh giá các nội dung sau đây:

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản;

- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản;

- Tính khả thi của văn bản.

b) Tình hình đảm bảo các điều kiện cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức, bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho công tác thi hành pháp luật;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác theo dõi thi hành pháp luật.

c) Tình hình tuân thủ pháp luật, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức và công dân.

2.3. Các hoạt động để thực hiện công tác theo dõi

a) Đối với lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2018: Trên cơ sở từng lĩnh vực theo dõi xác định các hoạt động để thực hiện theo dõi cho phù hợp quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

- Thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật

+ Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan nhà nước.

+ Thu thập thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

+ Thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

          Thời gian thu thập: Cả năm 2018.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó gắn hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thời gian kiểm tra: Dự kiến vào tháng 6, 7, 8/2018.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Trên cơ sở kết quả phân tích, xử lý thông tin, kiểm tra (nếu có), Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh để kịp thời kiến nghị, đề xuất xử lý các trường hợp khó khăn vướng mắc trên địa bàn với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

b) Đối với lĩnh vực khác: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện lựa chọn lĩnh vực và tổ chức hoạt động theo dõi thi hành pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình theo cách thức quy định tại Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN                                   

Sở Tư pháp: Sử dụng kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí để thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, địa phương mình. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật và nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

b) Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh trọng tâm quy định tại kế hoạch này.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả theo quy định.

d) Tham mưu, xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện

a) Căn cứ vào lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch xác định nội dung quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình có liên quan. Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại ngành, địa phương có thể xác định thêm lĩnh vực khác để tổ chức theo dõi thi hành pháp luật.  

b) Các sở, ngành còn lại trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của cơ quan, đơn vị trong đó lựa chọn lĩnh vực trọng tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

c) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm nhân dân tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cung cấp thông tin kiến nghị của quần chúng nhân dân về tình hình thi hành pháp luật.

b) Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh cung cấp thông tin về tình hình thực thi pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động điều tra, công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử và thi hành án.

c) Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh cung cấp ý kiến của các luật gia, luật sư về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình hình thi hành pháp luật.

d) Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cung cấp ý kiến phản ánh của bạn đọc, bạn nghe và xem đài về tình hình thi hành pháp luật.

 V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Kỳ báo cáo, thời điểm lấy số liệu và thời điểm gửi báo cáo thực hiện theo quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo năm công tác theo dõi thi hành pháp luật về Sở Tư pháp trước ngày 30/09/2018. Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo của UBND tỉnh để gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2018.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn