Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý nợ chính quyền địa phương (96/VP-KTTH, ngày 11/01/2018).

 

Kính gửi: Sở Tài chính

 

Thực hiện Công văn số 210/BTC-NSNN ngày 08/01/2018 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý nợ chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia góp ý theo đúng yêu cầu tại Công văn trên, trực tiếp gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/01/2018.

 (Công văn số 210/BTC-NSNN gửi kèm theo trên hệ thống eoffice và trên trang thông tin điện tử của Văn phòng).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn