Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp xem xét công tác thanh lý hàng hoá tịch thu năm 2017 (14/GM-UBND ngày 11/01/2018).

GIẤY MỜI

Dự họp xem xét đánh giá công tác thanh lý

 hàng hóa tịch thu năm 2017

 

 

          Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;  

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tư pháp,  Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian: Từ 08h00’, thứ Tư, ngày 17 tháng 01 năm 2018.

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Nội dung: Xem xét, đánh giá công tác đấu giá, thanh lý hàng hóa tịch thu tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp xây dựng báo cáo chung theo nội dung cuộc họp; tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp.

- Sở Tư pháp và các cơ quan đơn vị có trách nhiệm chuẩn bị báo và gửi về Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 13/01/2018.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn