Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017 (94/VP-KGVX, ngày 10/01/2018).

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện Công văn số 446/HĐDT14 ngày 29/12/2017 của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XIV về việc chuẩn bị báo cáo với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017 theo yêu cầu của Hội đồng Dân tộc Quốc hội tại Công văn trên; gửi dự thảo Báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 09/02/2018.

 (Công văn số 446/HĐDT14 ngày 29/12/2017 của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XIV được sao gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn