Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc rà soát hiện trạng đội ngũ giáo viên các cấp và xác định nhu cầu đào tạo giáo viên (93/VP-KGVX, ngày 10/01/2018).

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện Công văn số 34/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo tổng rà soát hiện trạng đội ngũ giáo viên các cấp và xác định nhu cầu đào tạo giáo viên, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thống kê hiện trạng đội ngũ giáo viên, tính toán số lượng giáo viên thừa/thiếu cục bộ theo từng môn học, cấp học; tổng hợp nhu cầu giáo viên phổ thông từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 - 2023 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn trên; trực tiếp gửi kết quả rà soát về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2018.

(Công văn số 34/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sao gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn