Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc đề xuất nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 (92/VP-KGVX, ngày 10/01/2018).

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Thực hiện Công văn số 4769/BTTTT-TTĐN ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc đề xuất nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020 theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/01/2018.

(Gửi kèm theo Công văn số 4769/BTTTT-TTĐN của Bộ Thông tin và Truyền thông qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn