Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc kinh phí điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định (91/VP-NC, ngày 10/01/2018).

 

           Kính gửi:

Sở Tài chính.

 

Sau khi xem xét Công văn số 2421/STC-QLNS ngày 28/12/2017 của Sở Tài chính về kinh phí điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý với đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn trên. Sau khi Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lộc Bình và huyện Tràng Định được phê duyệt, Sở Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và văn bản đề nghị của Sở Nội vụ, UBND huyện: Lộc Bình, Tràng Định và các đơn vị có liên quan, kịp thời tổng hợp, lập dự toán chung kinh phí thực hiện Đề án và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn