Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ (85/VP-KTTH, ngày 10/01/2018).

 

Kính gửi: Sở Công Thương.  

 

Thực hiện Công văn số 12440/BCT-XNK ngày 29/12/2017 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn trên; dự thảo hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 16/01/2018.

(Công văn số 12440/BCT-XNK được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Công Thương, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn