Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc bổ sung vốn cho công trình Khắc phục hệ thống thoát nước khu vực cửa khẩu Tân Thanh (82/VP-KTN, ngày 10/01/2018).

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Xem xét Tờ trình số 01/TTr-BQLKKTCK ngày 04/01/2018 của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình Khắc phục hệ thống thoát nước khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tổng hợp nhu cầu vốn, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cụ thể phương án điều hòa thanh toán vốn xây dựng cơ bản năm 2017, hoàn thành trước ngày 15/01/2018.

(Tờ trình số 01/TTr-BQLKKTCK ngày 04/01/2018 đã gửi tới cơ quan).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn