Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc sơn lan can lề bộ hành cầu Đông Kinh (81/VP-KTN, ngày 10/01/2018).

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

 

Xem xét Công văn số 08/SGTVT-QLCL ngày 03/01/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc cho phép sơn lan can lề bộ hành cầu Đông Kinh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý phương án sơn lan can lề bộ hành cầu Đông kinh như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn trên.

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn